Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 1: Przepisy wspólne, Rozdział 2: Odwołanie, Rozdział 3: Skarga do sądu

Dział VI Ustawy PZP reguluje środki ochrony prawnej, które w związku z postępowaniami zamówień publicznych przysługują: wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Dział VI określa także procedurę skargi do sądu.

PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Rozdział 1: Przepisy wspólne

PZP - Dział VI: Środki ochrony prawnej Rozdział 2: Odwołanie