Partnerzy serwisu:

Regulamin Usługi Newsletterów serwisu Komunikaty.pl

1. Usługę Newslettera świadczy Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (usługodawca Usługi oraz administrator danych osobowych Użytkowników), rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców, nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego: www.agora.pl. Dane Kontaktowe: e-mail: redakcja-komunikaty@agora.pl

2. Newsletter - to wiadomość przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera treści wskazane przy zapisywarce na Newsletter. Newsletter może też zawierać reklamy naszych partnerów i inne treści marketingowe.

3. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

4. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi, Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

5. Usługa Newsletera jest świadczona na rzecz osób, które zapiszą się na Newsletter, a następnie potwierdzą zamiar zamówienia Newslettera, poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej po zapisaniu się na newsletter. Zamówienie Usługi następuje z chwilą kliknięcia w ten link. Jeżeli w podanym powyżej terminie 14-stu dni, Użytkownik nie kliknie w podany link, nie dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi, a zgłoszenie Użytkownika (w tym podany adres e-mail) jest niezwłocznie usuwane z zarządzanej przez Agorę bazy danych właściwej dla Newslettera.

6. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu emial (adresu poczty elektronicznej);
  • posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.

6.1. Agora dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter, jako spam i z tego powodu Newsletter wysłany przez Agorę może nie dotrzeć do Użytkownika.

7. Reklamacje dotyczące Usługi prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres pomoc@agora.pl lub na piśmie na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

8. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z Usługi:

8.1. poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze;

8.2. poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail na adres: redakcja-komunikaty@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa;

Przykładowy Wzór formularza odstąpienia:

Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej redakcja-komunikaty@agora.pl. Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi Newslettera o:........................

Adres e-mail, na który zamówiono Newsletter:..................

Podpis .............................(tylko w razie odstąpienia w formie poczty tradycyjnej). Data ...............

9. Agora może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Newslettera z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia tej Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.

10. Informujemy, że stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.