Partnerzy serwisu:
Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 18 października 2018 r., których wartość szacunkowa jest wyższa niż tzw. progi unijne[1], komunikacja pomiędzy zamawiającymwykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia, co do zasady, musi odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazany powyżej obowiązek dotyczy składania ofert przetargowych, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (tzw. JEDZ) oraz oświadczeń składanych przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w trakcie prowadzonej procedury.

Mając na uwadze wyżej wskazany obowiązek warto jednak pamiętać o możliwości odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert. Ustawa Prawo zamówień publicznych (w art. 10c ust. 1) określa katalog sytuacji, które uprawniają zamawiającego od odstąpienia od określania wymogu elektronicznego składania ofert przez wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne i zastąpienie formy elektronicznej tradycyjną formą pisemną.

Decyzja o rezygnacji z elektronicznego przesyłania ofert należy do kompetencji zamawiającego i musi być określona w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający może podjąć decyzję o ograniczeniu możliwości elektronicznego składania ofert w szczególności:

- ze względu na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (wskazana przesłanka przykładowo może mieć zastosowanie w przypadku gdy jako załącznik do oferty przekazywane są rysunki projektowe/graficzne wymagające specjalistycznego oprogramowania do analizy przekazanego elektroniczne materiału),

- z powodu specjalistycznego oprogramowania służącego do zapisywania formatów plików wykorzystywanych do sporządzenia dokumentów składających się na ofertę, które są objęte licencją uniemożliwiającą ich pobranie lub udostępnienie przez zamawiającego,

- gdy użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego – np. przekazywane rysunki wymagają wydruku na wielkoformatowych drukarkach/ploterach,

- gdy wymagane jest dołączenie do oferty próbek, modeli fizycznych niemożliwych do przekazania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rozważając skorzystanie z art. 10c ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powinien jednak pamiętać, że stanowi on wyjątek od ogólnej zasady elektronicznego przekazywania ofert z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W konsekwencji skorzystanie ze wskazanej powyżej możliwości musi być ograniczone do przypadków szczególnych, odpowiednio uzasadnionych przez zamawiającego stanem faktycznym występującym w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                                            Autor: Marek Okniński

  
[1] Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.