Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami na daną część, gdyż wykonawca złożył je wraz z ofertą, to może je uznać za prawidłowo złożone i nie ma potrzeby ponownego wzywania wykonawcy do ich złożenia.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym poniżej kwot unijnych przedmiot zamówienia został podzielony na III części. Nie ograniczono części, na które wykonawca może złożyć ofertę. Termin wykonania przedmiotu zamówienia na część I zakreślono na 26 listopada 2018 r., natomiast na część II i III na 5 lutego 2019 r.

Na część I została złożona tylko jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu. Procedura prowadzona jest w trybie art. 24aa ustawy Pzp. Wykonawca złożył od razu razem z ofertą wszystkie potrzebne dokumenty (bez osobnego wezwania). Czy mimo to należy wezwać go do ponownego złożenia dokumentów? Czy na część I zamawiający może dokonać wyboru oferty oddzielnie (nie razem z pozostałymi częściami), ze względu na to, że gdyby zaistniała sytuacja, iż nie trzeba będzie wzywać wykonawcy do uzupełnienia informacji o grupie kapitałowej (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), czy złożenia aktualnych dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, można byłoby wtedy wcześniej podpisać umowę? Czy w sytuacji wcześniejszego rozstrzygnięcia i zawarcia umowy na część I, można dokonać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wszystkie części razem (tj. część I, II, III), czy ogłoszenie w odniesieniu do części I należy opublikować zaraz po zawarciu umowy – nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia?

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający dysponuje wszystkimi wymaganymi dokumentami na daną część, gdyż wykonawca złożył je wraz z ofertą, to może je uznać za prawidłowo złożone i nie ma potrzeby ponownego wzywania wykonawcy do ich złożenia. Zamawiający może (jeżeli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, co do aktualności tych dokumentów) wezwać wykonawcę, do złożenia aktualnych dokumentów. Możliwość taką daje mu art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Żaden przepis ustawy Pzp nie zabrania wykonawcy złożenia dokumentów wymaganych na późniejszym etapie wraz z ofertą. Przepisy wskazujące na wezwanie wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, do złożenia wymaganych przez zamawiającego dokumentów, wprowadzone nowelizacją Pzp, miały na celu usprawnienie przebiegu postępowania i ułatwienie wykonawcom pod względem formalnym udziału w postępowaniach.

Więcej na Portal ZP

Marta Mikulska-Nawacka

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.