Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Skierowany pod obrady Senatu RP projekt wyżej wskazanej ustawy zakłada w art. 6, że do  zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Pod pojęciem przeciwdziałania rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby COVID-19.

Wskazany powyżej przepis nie jest ograniczony wyłącznie do zamawiających z sektora służby zdrowia. Uprawnieni do jego stosowania są wszyscy zamawiający podlegający pod obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy będą zobowiązani do udzielania zamówień spełniających wskazane w art. 6 przesłanki.

Ustawodawca przyjął, że wskazane powyżej wyłącznie z obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wejdzie w życie z następnym dniem po dniu ogłoszenia[1]. Zamawiający, którzy będą korzystać z wprowadzanej możliwości wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani są dla celów dowodowych do sporządzenia uzasadnienia wskazującego zaistnienie okoliczności określonych w art. 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wskazana ustawa nie zawiera ograniczenia kwotowego dla wprowadzanego przepisu. Zawarte umowy na wykonanie zamówień publicznych zlecanych z uwzględnieniem omawianego przepisu nie powinny jednak przekraczać w sposób istotny terminu jego obowiązywania.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

[1] Aktualnie ustawa została skierowana pod obrady Senatu RP.