Partnerzy serwisu:
Do kogo należy obowiązek weryfikacji, czy cena oferty została skalkulowana poprawnie, czy też jest rażąco niska?

W wyroku z 15 września 2022 r. w sprawie C-669/20 Veridos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się na pytanie dotyczące kwestii nałożonego na zamawiającego obowiązku zbadania, czy w otrzymanych ofertach w postępowaniu o zamówienie publiczne nie przedstawiono rażąco niskiej oferty, i to nawet w przypadku braku podejrzeń co do danej oferty lub w przypadku gdy kryterium ustanowione w tym celu przez ustawodawstwo krajowe, nie znajduje zastosowania.

Trybunał w wydanym wyroku wskazał, że pomimo braku definicji „rażąco niskiej oferty" na gruncie prawa unijnego, zakres tego pojęcia został już zdefiniowany w ramach wykładni dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

Trybunał w wyroku z 15 września 2022 r. stwierdził, nawiązując do wyroków z 27 listopada 2001 r., C-285/99 i C-286/99 Lombardini i Mantovani oraz z 18 grudnia 2014r., C-568/13 Data Medical Service, że do państw członkowskich, a w szczególności do samych zamawiających należy określenie metody obliczania progu odchylenia stanowiącego „rażąco niską ofertę" lub ustalenia ich wartości, pod warunkiem zastosowania obiektywnej metody, która nie prowadzi do dyskryminacji – w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych metodologię ustalono w art. 224.

Ponadto Trybunał wyjaśnił, że rażąco niska cena oferty powinna być oceniana w stosunku do danego świadczenia, wobec czego w ramach badania, zamawiający musi uwzględnić wszystkie istotne elementy związane z owym świadczeniem. Tym samym Trybunał orzekł, że zamawiający, w przypadku podejrzenia, że oferta jest rażąco niska, są zobowiązani zweryfikować, czy oferta ma rzeczywiście taki charakter, uwzględniając wszystkie istotne elementy przetargu i specyfikacji warunków zamówienia, przy czym brak możliwości zastosowania kryteriów przewidzianych w tym celu przez ustawodawstwo krajowe i liczba złożonych ofert nie mają w tym względzie znaczenia.

Autor: Marek Okniński