Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy może dokonywać czynności w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika, w przypadku przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych lub osób prawnych, w celu dokonania zajęcia majątku ruchomego.

Komornik sądowy może dokonywać czynności w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w celu zajęcia majątku ruchomego

Jeżeli dłużnik nie złoży na wezwanie komornika, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykazu majątku z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, komornik podejmuje dalsze czynności na podstawie wniosków wierzyciela.

Kiedy wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika?

Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeżeli dłużnik nie złoży komornikowi wykazu majątku. Poszukiwanie majątku dłużnika odbywa się również poprzez przeprowadzenie czynności w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika. Komornik sądowy o tej wizycie nie uprzedza dłużnika i może pojawić się w jego domu, mieszkaniu lub firmie bez zapowiedzi. Komornik może dokonać czynności poza kancelarią komorniczą w dni robocze w godzinach od 7.00 do 21.00. Na wykonanie czynności w dniu ustawowo wolne od pracy lub godzinach nocnych komornik musi uzyskać zgodę prezesa sądu rejonowego.

Podczas przeprowadzania czynności w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika, komornik ma obowiązek rejestrować te czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. W przypadku czynności przeprowadzanych w miejscu zamieszkania dłużnika, komornik może przerwać rejestrowanie na wyraźny sprzeciw dłużnika lub osoby trzeciej przebywającej razem z dłużnikiem.

Komornik może dokonać otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika wyłącznie w asyście Policji

Dłużnik ma obowiązek wpuścić komornika do swojego mieszkania, domu, firmy. W przypadku oporu ze strony dłużnika, komornik może, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również dokonać przeszukania jego rzeczy, mieszkania i schowków. Komornik dokonuje otwarcia lub przeszukania mieszkania dłużnika wyłącznie w asyście Policji.

Oprócz możliwości przeprowadzania czynności w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika w celu dokonania zajęcia majątku ruchomego, komornik podejmuje inne czynności poza kancelarią komorniczą. O niektórych z nich komornik jest zobowiązany zawiadomić dłużnika.

Przykładem takich czynności jest przeprowadzenie oględzin nieruchomości oraz opisu i oszacowania nieruchomości.