Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 88 zobowiązała zamawiającego do poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, które ewentualnie występują w ofercie złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne. Użyte w ustawie sformułowanie ?zamawiający poprawia omyłki rachunkowe ? nadaje tej czynności charakter obligatoryjny. Zatem zamawiający nie ma możliwości decydowania czy dokonać poprawienia omyłki - musi poprawić stwierdzone omyłki rachunkowe. Ustawodawca nakładając na zamawiającego wymóg poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny określił katalog sytuacji, których zaistnienie skutkuje określonym w ustawie sposobem poprawienia omyłki rachunkowej. Jakiego rodzaju omyłki można poprawić i w jakiej sposób określono w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Stosownie do zasad zawartych w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych możliwe jest poprawienie omyłek rachunkowych polegających na błędnym pomnożeniu cen jednostkowych i liczby jednostek oraz błędnym zsumowaniu cen za poszczególne części zamówienia. Ponadto, zamawiający zobowiązani są przyjąć, w przypadku różnicy pomiędzy ceną podaną słownie, a ceną podaną liczbą, iż właściwą jest cena podana słownie.

W przypadku gdy cena realizacji zamówienia jest ceną ryczałtową, za poprawną należy przyjąć cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, a w razie gdyby podana cena nie odpowiadała sumie cen ryczałtowych, za prawidłowe uznaje się poszczególne ceny ryczałtowe.

Dotychczasowa praktyka stosowania normy wyrażonej w art. 88 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykazała konieczność uzupełnienia obowiązującego katalogu możliwych sposobów poprawienia stwierdzonych omyłek rachunkowych.

Powodem nowelizacji wskazanego przepisu jest przede wszystkim brak możliwości poprawienia ceny brutto oferty, która została wyliczona w oparciu o źle obliczoną wartość netto realizacji zamówienia. W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie mógł na podstawie art. 88 poprawiać błędów w wartości podatku VAT.

Ustawodawca do dotychczas obowiązujących regulacji zawartych w art. 88 dodał nowy ust. 2, zgodnie z którym zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe, w zakresie wynikającym z art. 88 ust.1, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Zatem w przypadku gdy wykonawca błędnie wyliczy wartość netto realizacji zamówienia popełniając błąd w iloczynie ceny jednostkowej netto i ilości oferowanego asortymentu, zamawiający będzie mógł - a raczej będzie zobowiązany - dokonać poprawienia zaistniałej omyłki i w konsekwencji do zmiany ceny brutto oferty poprzez ustalenie wartości podatku VAT od prawidłowo ustalonej kwoty netto za realizację zamówienia publicznego.

Powyższa możliwość będzie dotyczyć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 11 czerwca 2007 r. tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560).

Nadal została utrzymana zasada, że wykonawcy mają prawo nie zgodzić się na dokonane przez zamawiającego poprawienia omyłek rachunkowych. Konsekwencją braku zgody na poprawienie omyłki rachunkowej jest odrzucenie oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych). Informację o dokonanych poprawkach w obliczeniu ceny zamawiający przesyła do wykonawcy, w którego ofercie dokonano poprawienia omyłki rachunkowej oraz do pozostałych wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawcy mają prawo do wniesienia protestu na dokonane przez zamawiającego poprawki w obliczeniu ceny.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)