Partnerzy serwisu:
Mniej czasu na przygotowanie oferty - krótsze terminy składania ofert i nowe progi stosowania Prawa zamówień publicznych.

W dniu 11 czerwca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa wprowadziła zmiany istotne dla przedsiębiorców startujących w przetargach publicznych. Przede wszystkim nowelizacja określiła nowe progi stosowania ustawy, skróciła terminy składania ofert oraz zmodyfikowała zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej.

Nowe progi stosowania ustawy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 8 określa próg którego przekroczenie powoduje konieczność wyboru wykonawcy zamówienia publicznego w oparciu o procedury określone ustawą. Dotychczas zamówienia których wartość przekraczała równowartość kwoty 6 tys. EUR podlegały przepisom ustawy. Nowelizacja podniosła wskazaną kwotę ponad dwukrotnie.

Od dnia 11 czerwca 2007 r. obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje w przypadku zamówień o wartości wyższej niż 14 tys. EUR.

Do przeliczania wartości zamówienia ze złotych na euro zamawiający nadal obowiązani są stosować kurs ustalony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610). Wskazane rozporządzenie ustaliło kurs złotego w stosunku do euro w wysokości 1 EUR = 4,3870 zł.

Uwzględniając aktualnie obowiązujące brzmienie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustalony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów kurs euro, wskazanej ustawy nie stosuje się do zamówień których wartość netto nie przekracza 61.418,00 zł.

Wskazana na wstępie ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych nie tylko podniosła próg stosowania ustawy z 6 tys. EUR na 14 tys. EUR ale również zniosła dotychczas obowiązujący próg 60 tys. EUR.

Obecnie procedura uproszczona zawiera się w przedziale:

- od 14 tys. EUR do 137 tys. EUR - dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez administrację centralną,

- od 14 tys. EUR do 211 tys. EUR - dla zamówień na dostawy lub usługi udzielane przez administrację samorządową,

- od 14 tys. EUR do 5,278 mld EUR dla robót budowlanych bez względu na rodzaj zamawiającego.

W przypadku zamówień o wartości wyższej od wskazanych mamy do czynienia z tzw. progami unijnymi.

W odniesieniu do nowo określonych progów stosowania ustawy nowelizacja wprowadziła również zmiany w terminach składania ofert.

W przypadku progów uproszczonych termin składania ofert dla zamówień udzielnych w trybie przetargu nieograniczonego wynosi minimum:

- 7 dni (dla dostaw lub usług),

- 20 dni dla robót budowlanych.

Bieg terminy rozpoczyna się od daty zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych.

Dla progów unijnych terminy składania ofert również uległy skróceniu, średnio o pięć dni, w stosunku do terminów dotychczas obowiązujących.

Zmiana progów udzielania zamówień powiązana została również z modyfikacją zasad wnoszenia środków ochrony prawnej.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym przedsiębiorcy mogą korzystać z prawa do protestu w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza równowartość 14 tys. EUR. Jednak prawo wnoszenia odwołania od niekorzystnego rozstrzygnięcia zamawiającego, jest możliwe dopiero w przypadku zamówień których wartość przekracza progi unijne.

W ocenie ustawodawcy taka zmiana ma przyspieszyć prowadzenie zamówień publicznych i ułatwić ubieganie się o zamówienie publiczne małym przedsiębiorcom.

  • Do 14 tys. euro bez przetargu

    Archiwum
    mawi
    Urzędnicy odpowiedzialni za publiczne przetargi mają od poniedziałku niemal nieograniczoną swobodę w dysponowaniu miliardami złotych z kieszeni podatników