Partnerzy serwisu:
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym w odniesieniu do postępowań o zamówienie publiczne wszczętych od 11 czerwca br. (tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 82 poz. 560) wykonawcy wnosząc odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zobowiązani są do wpłacenia wpisu. Kwota wpisu wynika z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 608).

W przypadku gdy przedmiot zamówienia publicznego dotyczy realizacji dostaw lub usług wysokość wpisu wynosi 20.000 zł. - dla zamówień o wartości, w zależności od rodzaju zamawiającego, wyższej niż 137.000 lub 211.000 .

Natomiast w przypadku robót budowlanych wysokość wpisu bez względu na rodzaj zamawiającego wynosi:

- 20.000 zł. dla zamówień o wartości do 5.278.000 ,

- 40.000 zł. dla zamówień o wartości wyższej niż równowartość 5.278.000 .

Wpis w wymaganej wysokości należy wnieść na konto bankowe Urzędu Zamówień Publicznych - wpisu nie można wpłacić w kasie UZP, ani wnieść w innej formie niż wpłata na rachunek bankowy.

Zapamiętaj:

Wykonawca zobowiązany jest uiścić wpis najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, dołączając do treści odwołania dowód wniesienia wpisu.

Jeżeli wpis nie zostanie uiszczony w wymaganej wysokości i zgodnie z wyżej wskazanymi zasadami, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwraca odwołanie. Wykonawca nie ma możliwości jego ponownego wniesienia.

Wskazane powyżej rozporządzenie określa również maksymalne koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika reprezentującego stronę postępowania odwoławczego. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. b) rozporządzenia, wynagrodzenie pełnomocnika nie powinno przekraczać kwoty 3.600,00 zł.

Planowana zmiana zasad wnoszenia wpisu.

Aktualnie trwają prace nad wprowadzeniem nowego rozporządzenia określającego zasady ustalania wpisu od wniesionego odwołania. Powodem prowadzonych prac jest wskazana na wstępie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która dokonała zmian w zakresie środków ochrony prawnej i zobowiązała Prezesa Rady Ministrów do wydania nowego rozporządzenia w przedmiocie zasad ustalania wpisu od odwołań.

Projekt przygotowywanego rozporządzenia nie zakłada jednak rewolucyjnych zmian w stosunku do stanu aktualnie obowiązującego. W projekcie różnicuje się wysokość wpisu w zależności od rodzaju zamówienia. Minimalna kwota wpisu będzie wynosić 20.000 zł. zaś kwota maksymalna 40.000 zł. będzie dotyczyć wyłącznie robót budowlanych o wartości wyższej niż 5.278.000 .

Ustalenia wysokości wpisu dokonano na podstawie analizy dotychczasowych kosztów postępowań odwoławczych. Kwota wpisu będzie służyć pokryciu kosztów związanych z wynagrodzeniem składu orzekającego KIO, opłaceniem ewentualnych opinii biegłych oraz wydatkami na obsługę administracyjno - biurową odwołania.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie najprawdopodobniej razem z przepisami dotyczącymi rozpoznawania odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą - tj. 12 października 2007 r.

Nadal podtrzymano zasadę, że środki będące różnicą pomiędzy wysokością wpisu a rzeczywistymi kosztami postępowania odwoławczego są zwracane wnoszącemu wpis w przypadku niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia odwołania. Przewiduje się, że koszty postępowania odwoławczego prowadzonego przez KIO nie będą co do zasady wyższe niż 10.000 zł. - i taki koszt poniesie strona przegrywająca odwołanie.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 608),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).