Partnerzy serwisu:
Obowiązująca w odniesieniu do przetargów ogłoszonych od 11 czerwca 2007r. nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła między innymi zmiany dotyczące podwykonawców zamówień publicznych.

W uprzednio obowiązującym stanie prawnym wykonawca miał obowiązek, w przypadku określenia takiego wymogu w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego, podania w ofercie części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, a także podanie nazw (firmy) przewidywanych podwykonawców.

Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu dyskusji. Zamiarem ustawodawcy było bowiem wprowadzenie do ustawy mechanizmu możliwie najlepiej chroniącego firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości, które co do zasady stanowią największą grupę potencjalnych podwykonawców w ramach kontraktów zlecanych poprzez procedury zamówień publicznych.

Wyjściowe przedłożenie rządowe zakładało nałożenie na zamawiających obowiązku aby zawsze żądali od wykonawców podania w treści składanych ofert informacji dotyczących udziału wszystkich ewentualnych podwykonawców w realizacji zamówienia publicznego z podaniem ich nazw. Ponadto rozważano nałożenie obowiązku informowania na stronie internetowej zamawiającego o zmianie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

W wyniku prowadzonych dyskusji uwzględniono jednak opinie przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którzy podnosili, iż proponowane rozwiązania będą utrudniać dostęp do zamówień małym firmom, gdyż trudno jest z dużym wyprzedzeniem określić konkretnie, który podwykonawca będzie współuczestniczył przy realizacji danego kontraktu publicznego, jeżeli wynik przetargu jest nieznany zarówno co do daty rozstrzygnięcia jak i wybranego wykonawcy.

Ostatecznie przyjęto, jak się wydaje, rozwiązanie optymalne. Stosownie do postanowień zawartych w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązano zamawiającego aby żądał od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego wskazania w ofertach części zamówienia, której realizację zamierzają powierzyć podwykonawcom. Zniesiono natomiast obowiązek, aby wykonawcy w składanych ofertach musieli wskazywać z nazwy potencjalnego podwykonawcę.

Zapamiętaj !

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, koniecznym jest określenie tej części zamówienia, którą będzie realizował podwykonawca - nie ma natomiast obowiązku wskazywania nazwy (firmy) która będzie podwykonawcą.

Powyższa zasada obowiązuje bez względu na przedmiot zamówienia (dotyczy zarówno dostaw, usług jak i robót budowlanych), jego wartość jak i tryb w którym postępowanie jest prowadzone. W przypadku gdy zamawiający żąda w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia aby wykonawcy przedstawili nazwy podwykonawców w składanych ofertach, taki wymóg jako niezgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych podlega zasadnemu oprotestowaniu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)