Partnerzy serwisu:
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości 14.000 zamawiający nie ma obowiązku dokonania wyboru wykonawcy w procedurach określonych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.). Powyższe wynika z art. 4 pkt. 8 wskazanej ustawy.

Ustalenie równowartości 14.000 odbywa się na podstawie kursu ustalonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (miejsce publikacji: Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610). Aktualnie dla celów obliczenia wartości zamówienia publicznego 1 = 4,3870 zł. Zamawiający może zatem dokonać wyboru wykonawcy zamówienia bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 61.418,00 zł. netto. Wskazany kurs jest stały, obowiązuje bez względu na przedmiot oraz wartość zamówienia. Dla zmiany wskazanego przelicznika koniecznym jest wydanie nowego rozporządzenia - co jest planowane dopiero na I kwartał 2008r.

Brak obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy oznacza, że zamawiający może ustalić własne zasady wyboru firm które będą wykonywać zamówienia o wartości do 14.000 . Należy jednak zaznaczyć, że ustawa PZP nie nakłada na zamawiającego takiego obowiązku. Zamawiający nie powinien jednak dokonywać wyboru wykonawcy w sposób przypadkowy i zupełnie dowolny.

Należy pamiętać, że jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 1 - 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) do dokonywania wydatków publicznych:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższym udzielając zamówień o wartości do 14.000 EURO należy kierować się wskazanymi zasadami. Tam gdzie jest to możliwe i może przynieść zamawiającemu wymierne korzyści (szczególnie w postaci oszczędności finansowych) należy dążyć do poprzedzenia zamówienia (nawet o niewielkiej wartości) procedurą pozwalającą na zachowanie zasad konkurencyjności wyboru wykonawcy.

Za niedopuszczalne należy uznać praktyki zamawiającego, zmierzające do udzielenia kilku zamówień o wartości do 14.000 EURO każde, o tym samym przedmiocie zamówienia, których wartość łącznie przewyższa równowartość kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 PZP. Przykładowo za tego typu działanie można uznać kupowanie poszczególnych urządzeń zestawu komputerowego, gdzie poszczególna wartość dostawy nie przekracza 14.000 EURO zaś łączna kwota poniesionych wydatków jest zdecydowanie wyższa niż równowartość 14.000 EURO. Tego rodzaju postępowanie ze strony zamawiającego, może zrodzić postawienie zarzutu dzielenia zamówienia publicznego.

Podniesienie kwoty od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych ma odbiurokratyzować i przyspieszyć udzielanie zamówień o najmniejszej wartości. Kosztem związanym z realizacją tego celu jest odebranie wykonawcom prawa do wnoszenia środków ochrony prawnej - wyboru wykonawcy zamówienia o wartości niższej niż 14.000 nie można oprotestowywać na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)