Partnerzy serwisu:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto na podstawie przepisów zawartych w art. 96 ust. 1 - 3 również oferty złożone przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego są co do zasady jawne. Ograniczenie zasady jawności określa przepis art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych stosownie do postanowień którego nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Na podstawie wskazanego przepisu nie można jednak dokonać zastrzeżenia informacji podawanych na publicznym otwarciu ofert, których katalog określa art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzeżeniu bezsprzecznie nie podlegają informacje dotyczące:

- ceny realizacji zamówienia,

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu udzielonej gwarancji,

- warunków płatności zawartych w złożonej ofercie.

Zdarzają się jednak sytuacje, że wykonawcy składający ofertę w przedmiocie wykonania robót budowlanych zastrzegają jako tajemnicę przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy.

Dla rozstrzygnięcia czy można zastrzec kosztorys ofertowy jako tajemnicę przedsiębiorstwa należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Wskazana ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów.

Stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Istotne znaczenie dla ustalenia katalogu informacji mogących podlegać zastrzeżeniu ma rozstrzygnięcie jak należy zdefiniować pojęcie informacji nieujawnionych do wiadomości publicznej.

Ze względu na istotę sprawy przedstawione zagadnienie było przedmiotem rozstrzygnięcia podjętego przez Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 03 października 2000 r. (I CKN 304/00) określono, iż informacja (wiadomość) "nie ujawniona do wiadomości publicznej" to informacja nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód są zainteresowane w jej posiadaniu. Taka informacja podpada pod pojęcie "tajemnicy", kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, może ona być nieznana, ale nie będzie tajemnicą. Informacja nie ujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) dowiedzieć się o niej może drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiana w pismach fachowych lub gdy z towaru wystawionego na widok publiczny każdy fachowiec poznać może, jaką metodę produkcji zastosowano. "Tajemnica" nie traci zaś swego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone koło osób, zobowiązanych do dyskrecji w tej sprawie, jak pracownicy przedsiębiorstwa lub inne osoby, które przedsiębiorca wtajemnicza w proponowany im interes".

Wskazana teza z wyroku Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy możliwym jest zastrzeżenie kosztorysu ofertowego. Zauważmy, że kosztorys ofertowy zawiera ceny realizacji zamówienia. Zatem są to informacje podlegające upublicznieniu zgodnie z art. 86 ust. 4 Prawa zamówień publicznych.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż kosztorys ofertowy nie może być objęty tajemnicą przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający stwierdzając, że wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje, które nie podlegają takiemu zastrzeżeniu nie ma podstaw prawnych do wezwania wykonawcy aby przedstawił nowy, niezastrzeżony dokument - w analizowanej sytuacji nowy kosztorys ofertowy. Zamawiający powinien uznać, że wprowadzone zastrzeżenie jest bezskuteczne a zatem złożony dokument podlega upublicznieniu na podstawie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażonej w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.