Partnerzy serwisu:
W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych niejednokrotnie dochodzi do sytuacji gdy oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ponieważ w ocenie zamawiającego jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie zawsze jednak decyzja zamawiającego o odrzuceniu oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ jest prawidłowa.

Zauważmy, że norma wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych dotyczy wyłącznie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji, a contrario przyjąć należy, że nie ma podstaw do odrzucenia oferty której wyłącznie forma jest niezgodna z postanowieniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Tymczasem w wielu przypadkach zamawiający odrzuca ofertę, której to forma a nie treść jest niezgodna z wymogami specyfikacji.

Niezgodność formy oferty z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stanowi podstaw do jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Błędy w treści oferty.

Na podstawie wyżej wskazanego przepisu oferta podlega odrzuceniu jeżeli nie odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego w SIWZ.

W szczególności powodem do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji może być:

- zaoferowanie innego przedmiotu niż wymagany treścią specyfikacji np. urządzenie o niższych parametrach od wymaganych lub nie spełniające założonej przez zamawiającego funkcjonalności,

- wprowadzenie nowych rozwiązań wykonania zamówienia nie znajdujących odzwierciedlenia w treści SIWZ- np. wymagano sprzątania ręcznego a wykonawca proponuje mechaniczne,

- określenie ceny realizacji zamówienia w innych sposób niż opisany w SIWZ,

- zaproponowanie dłuższego terminu realizacji zamówienia.

- określenie postanowień umowy innych niż przedstawione przez zamawiającego,

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady można przyjąć, iż co do zasady powodem odrzucenia oferty jako nieodpowiadającej treści SIWZ jest przede wszystkim brak spełnienia wymogów przedmiotowych. Zasadnym jest twierdzenie, że treść oferty odnosi się do jej merytorycznej zawartości - przedmiot, cena, termin realizacji, technologia, materiały itp.

Natomiast forma oferty to elementy odnoszące się w szczególności do sposobu jej opakowania, numeracji stron, kolejności załączanych dokumentów, wzorów formularzy, spisu załączanych dokumentów.

Uwzględniając dotychczasową praktykę orzecznictwa Zespołów Arbitrów oferty niezgodnej co do formy z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie można odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych.

Przykładowo:

- w wyroku z dnia 18 stycznia 2006 r. sygn. akt. UZP/ZO/079/06 Zespół Arbitrów uznał, iż brak numeracji stron oferty nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty z powodu niezgodności jej treści z treścią SIWZ, albowiem numerowanie stron ma jedynie charakter formalno - porządkowy, nie stanowi i nie wpływa na treść oferty.

- w wyroku sygn. akt. UZP/ZO/0969/2007 Zespół Arbitrów stwierdził, iż umieszczenie wbrew wymaganiom zawartym w SIWZ nazwy wykonawcy składającego ofertę na jej opakowaniu nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych,

- w wyroku z dnia 21 lutego 2007 r. sygn. akt UZP/ZO/0153/2007 Zespół Arbitrów uznał, że w przypadku gdy zmiana dokonana przez wykonawcę we wzorze formularza cenowego załączonego przez zamawiającego do SIWZ ma jedynie charakter formalny i nie zmienia wymogów merytorycznych określonych w SIWZ brak jest podstaw do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)