Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w art. 26 ust. 3 zobowiązuje zamawiającego, aby wezwał wykonawcę, który w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożył wymaganych oświadczeń bądź dokumentów, do ich uzupełnienia.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zmiana dokonana nowelizacją ustaw Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 11 czerwca br. rozszerzyła katalog dokumentów, które podlegają wezwaniu do ich uzupełnienia.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym oprócz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych udziału w postępowaniu uzupełnianiu podlegają również dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań przedmiotowych określonych przez zamawiającego - zatem uzupełnieniu podlegają np. certyfikaty potwierdzające jakość oferowanych urządzeń, świadectwa jakości, koncepcje wykonania zamówienia, opisy techniczne oferowanego sprzętu.

Rozszerzenie katalogu dokumentów i oświadczeń, które podlegają uzupełnieniu powoduje, że w coraz większej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność wezwania wykonawców do uzupełniania brakujących dokumentów. Niestety ustawodawca nie określił zasad ustalania terminów jakie należy wyznaczyć na uzupełnienie dokumentów. Decyzja, co do ustalenia długości terminu na uzupełnienie dokumentów należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.

Powstaje zatem pytanie czy zamawiający może wyznaczać terminy jednodniowe ?

Uwzględniając ratio legis normy wyrażonej w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, którą jest "ratowanie" wykonawców przed wykluczeniem z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (względnie przed odrzuceniem złożonej oferty) wyznaczany przez zamawiających termin musi realnie umożliwiać uzupełnienie przez wykonawców brakujących dokumentów lub oświadczeń .

Termin wyznaczany w wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów powinien być taki sam dla wszystkich wykonawców. Zamawiający powinien ustalić jaki czas jest potrzebny na uzyskanie poszczególnych dokumentów i najdłuższy z terminów wyznaczyć na uzupełnienia braków przez wszystkich wykonawców do których kieruje wezwanie.

Jeżeli wykonawca stwierdzi, że wyznaczony w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów termin jest nierealny winien oprotestować czynność zamawiającego. Wyznaczenie zbyt krótkich (nierealnych) terminów uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń stanowi bowiem naruszenie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych ponieważ prowadzi do obejścia obowiązku uzupełniania dokumentów .

Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)