Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych powoduje pytanie - czy z prawa do udzielania zamówienia dodatkowego i uzupełniającego o nowej, wyższej wartości można skorzystać również w stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (przypomnijmy - wskazana zmiana obowiązuje od 11 czerwca 2007r.).

Dla rozstrzygnięcia wskazanego problemu należy odnieść się do przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 82 poz. 560). Wskazana ustawa w art. 6 ust. 1 zawiera normę zgodnie z którą do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz kontroli, odwołań i skarg stosuje się przepisy uprzednio obowiązujące.

Zamówienia dodatkowe - zlecane w trakcie realizacji zamówienia podstawowego

Uwzględniając wskazany powyżej przepis przejściowy należy stwierdzić, iż z nowej dopuszczalnej wartości zamówienia dodatkowego, można korzystać w odniesieniu do umów zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych (bądź usług) zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zapamiętaj.

W przypadku zamówień dodatkowych wartość udzielanego zamówienia nie może przekraczać 50% wartości wynagrodzenia zawartego w umowie dotyczącej wykonania zamówienia podstawowego a nie wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniające - udzielane po wykonaniu zamówienia podstawowego

Zamówienia uzupełniające mają istotne znaczenie w przypadku gdy przedmiotem zamówienia podstawowego było wykonywanie usług np. informatycznych związanych z budową systemów księgowo - płacowych zamawiającego. Wówczas po wykonaniu zamówienia podstawowego, w kolejnych latach, często dochodzi do konieczności rozbudowy systemu, którą można zlecić w ramach zamówień uzupełniających. Natomiast w mojej ocenie zamówienia uzupełniające w odniesieniu do robót budowlanych mają sporadyczne zastosowanie.

Odnosząc się do możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50% zamówienia podstawowego stwierdzić należy, iż jest to możliwe wyłącznie w stosunku do umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, które zostało ogłoszone po 11 czerwca 2007r. W odniesieniu od umów zawartych przed wskazaną datą, lub do umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalna wartość zamówień uzupełniających wynosi 20% wartości zamówienia podstawowego.

Powyższe wynika z faktu, że udzielając zamówienia podstawowego zamawiający działał zgodnie z art. 32 ust. 3 Prawa zamówień publicznych i przewidując udzielenie zamówienia uzupełniającego uwzględnił wartość zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego - zatem obecnie rozszerzenie zamówienia uzupełniającego do 50 % wartości zamówienia podstawowego było by niezgodne z uprzednio ustaloną wartością zamówienia.