Partnerzy serwisu:
W pewnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w postępowaniu na remont drogi zamawiający zapisał, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, czyli konsorcjum muszą wykazać, że: warunek określony w SIWZ spełniają łącznie z tym, że jeden z wykonawców musi spełniać ten warunek, co najmniej w 50%, zaś pozostałe warunki spełnia każdy z wykonawców. Takie zapisy godzą w istotę konsorcjum i jako takie podlegają oprotestowaniu przez wykonawców.

Tak postawione warunki są ograniczaniem dostępu do rynku a to jest zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211) traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji ze strony zamawiającego. Stanowisko takie potwierdzają wyroki zarówno Zespołu Arbitrów jak również Sądów Okręgowych. Konsorcjum zawiązywane jest w celu łącznego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, którzy samodzielnie nie są w stanie wypełnić warunków postawionych przez zamawiającego. Postawienie przez zamawiającego w stosunku do wykonawców ubiegających się o zamówienie w formie konsorcjum warunku, iż jeden z jego uczestników (lider) musi wypełniać postawione warunki, co najmniej w 50% niewątpliwie utrudnia dostęp do zamówienia, czym godzi w zasadę uczciwej konkurencji, oraz równego traktowania wykonawców wyrażone w art. 7 Prawa zamówień publicznych stwierdził Zespół Arbitrów w wyroku z 28.01.2005 r., sygn. UZP/ZO/0-119/05. Także żądanie od każdego z członków konsorcjum spienienia oddzielnie warunku dotyczącego wykazania się odpowiednim doświadczeniem i referencjami byłoby ograniczeniem zasady uczciwej konkurencji, stwierdzają Arbitrzy w jednym z wyroków sygn. UZP/ZO/0-43/05. Każdy z członków konsorcjum musi oczywiście niektóre z warunków jak np. nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24, czy też nie zaleganie ze składkami w ZUS-e czy Urzędzie Skarbowym spełniać oddzielnie. Sumowaniu zaś podlegają: doświadczenie, sprzęt niezbędny do wykonania zadania, osoby wykonujące zamówienie a także zdolność finansowa członków konsorcjum. Co do zasady należy przyjmować, że w odniesieniu do konsorcjum warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1- ustawy, powinny zostać spełnione łącznie przez członków tego konsorcjum.