Partnerzy serwisu:
Początek czwartego kwartału jest z reguły okresem, w którym ogłaszanych jest szereg przetargów, których przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętu komputerowego. Termin dostawy i rozliczenia zamówienia jest z reguły wyznaczany na ostatnie dni grudnia tak aby jeszcze zdążyć z wydatkowaniem środków zaplanowanych w tego rocznym budżecie.

Ponieważ rynek informatyczny należy do najbardziej konkurencyjnych, gdzie wykonawcy walczą o zamówienie, korzystając ze środków ochrony prawnej przysługujących zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, zamawiający musi ze szczególną uwagą określać warunki realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający poprzez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia naruszy w szczególności zasady związane z uczciwą konkurencją prawdopodobieństwo wniesienia przez wykonawców protestu znacznie wzrasta. Przy postępowaniach prowadzonych w ostatnich tygodniach bieżącego roku, konieczność rozstrzygnięcia wniesionych protestów może prowadzić do braku możliwości zrealizowania zamówienia w założonym terminie, co w konsekwencji może prowadzić do utraty środków budżetowych.

Jakich warunków unikać?

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego, zamawiający powinien sporządzić opis przedmiotu zamówienia z poszanowaniem zasad zawartych w art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sposób nie ograniczający konkurencji (wymóg zawarty w art. 7 ust. 1 PZP).

W szczególności za nieprawidłowe należy uznać:

- określanie wymogu, że producentem monitora i jednostki centralnej oraz klawiatury i myszy musi być ta sama firma. Wskazany warunek należy uznać za pozbawiony podstaw prawnych. Jego wprowadzenie nie zapewnia zamawiającemu lepszej ergonomii użytkowania całego zamawianego sprzętu. Żądanie zamawiającego we wskazanym zakresie zawiera cechy nieistotne dla użytkowania i eksploatacji zamawianego sprzętu. Wskazany wymóg w żaden sposób nie wpływa na kompatybilność, wydajność, jakość czy też serwisowanie zamawianego sprzętu a jedynie drastycznie ogranicza liczbę potencjalnych wykonawców oraz producentów mogących wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- stawianie wymogów dotyczących koloru obudowy zamawianego sprzętu np. poprzez stawianie warunku, że zarówno obudowa monitora jak i jednostki centralnej musi być w kolorze czarnym,

- wprowadzanie zapisów wymieniających z nazwy producenta procesora, który ma zostać zastosowany w zamawianych komputerach. Zamawiający powinien wskazać parametry jakie musi spełniać zainstalowany procesor, bez wskazywania jego producenta,

- wskazanie konkretnych wymiarów obudowy zamawianej jednostki centralnej. Zasadnym jest dopuszczenie tolerancji w żądanych wymiarach tak aby możliwe było zaoferowanie obudów kilku producentów,

- stawianie warunku aby poszczególne podzespoły jednostki centralnej (np. dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna itp.) były sygnowane przez producenta komputera. Tymczasem taki wymóg utrudnia uczciwą konkurencję a nie ma racjonalnych podstaw gdyż podzespoły produkowane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości wykonania i ich pochodzenie od różnych producentów co do zasady nie wpływa na cechy jakościowe komputera,

- w przypadku jednoczesnego zakupu notebooków i zestawów stacjonarnych za pozbawione podstaw prawnych uznać należy stawianie warunku aby zamawiany sprzęt pochodził od jednego producenta.

Warunki dopuszczalne

Wyżej wymieniony katalog warunków odnoszących się do zakupu sprzętu komputerowego zawierał wskazanie tych które naruszają zasady udzielania zamówień publicznych.

Natomiast w celu zwiększenia gwarancji zakupu sprzętu dobrej jakości za zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych uznać można warunki dotyczące:

- posiadania certyfikatu z serii ISO przez producenta oferowanych komputerów na proces ich produkcji,

- posiadania przez podmiot świadczący serwis gwarancyjny certyfikatu z serii ISO na serwisowanie sprzętu komputerowego.