Partnerzy serwisu:
Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, uniemożliwiający dostarczenie rzeczy niepożądanych przez Zamawiającego.

Licytację elektroniczną można z powodzeniem wykorzystać do wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, papieru i materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych np. do drukarek, kserokopiarek posiadanych przez zamawiającego. usług z zakresu ochrony, usług pralniczych, zakupu oleju opałowego.

Zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej zostały określone w art.74-81 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której prowadzona będzie licytacja. Zatem, Zamawiający nie zamieszcza ogłoszenia o licytacji elektronicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art.75 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ogłoszenie o licytacji elektronicznej zawiera:

- informacje charakterystyczne dla trybu, takie jak: wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, warunki techniczne, sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej oraz liczbę etapów licytacji i czas ich trwania;

- informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania ofertą oraz termin wykonania zamówienia;

- informacje formalno-prawne: opis warunków udziału w postępowaniu, informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz warunki umowy.

W odpowiedzi na ogłoszenie o licytacji elektronicznej, Wykonawcy, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, składają wnioski (w formie tradycyjnej tzn. pisemnej, chyba, że zamawiający wyrazi zgodę na formę elektroniczną) o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Treść wniosku oraz dokumenty do niego załączone muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o licytacji.

Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu - metoda oceny złożonych wniosków jest tożsama z zasadami oceny wniosków składanych w trybie przetargu ograniczonego.

Przebieg licytacji

Po otrzymaniu zaproszenia do wzięcia udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca dostaje od operatora platformy aukcyjnej kod dostępu do platformy. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, za pomocą kodu dostępu Wykonawca loguje się do platformy i poddaje weryfikacji swój certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku negatywnej weryfikacji Wykonawca nie ma możliwości składania postąpień w licytacji elektronicznej i jest traktowany jak wykonawca, który nie złożył oferty.

Zamawiający i Wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną.

Ustawodawca nie precyzuje, jaki rodzaj drogi elektronicznej jest wymagany. Mając na uwadze bezpieczeństwo techniczne licytacji oraz uniemożliwienie dostępu do informacji osobom nieupoważnionym (nieposiadającym kodu dostępu) najrozsądniej jako drogę elektroniczną wybrać komunikatory lub fora, w które wyposażone są dostępne na rynku platformy aukcyjne. Możliwe jest także przekazywanie dokumentów zaszyfrowanych podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną, ale to wydłuża czas powzięcia informacji i powoduje brak odebrania jej w trybie bezpośredniego połączenia ze stroną. Właściwego bezpieczeństwa komunikacji nie gwarantuje bowiem wykorzystanie komunikatorów internetowych, takich jak np.; tlen, gadu-gadu, czy skype.

Prawo zamówień publicznych wymusza wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy składaniu ofert w trakcie licytacji elektronicznej. Jednym licytowanym parametrem jest cena, której systemowe porównanie stanowi automatyczną klasyfikację wykonawców.

Zamawiający zamyka licytację w terminie i na warunkach określonych w ogłoszeniu. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji zamawiający ogłasza na stronie, na której prowadzona była licytacja dane wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wydaje się, że jak dotychczas znikome wykorzystanie licytacji elektronicznej jako trybu udzielania zamówienia publicznego podyktowane jest przede wszystkim niechęcią Zamawiających do korzystania z rozwiązań elektronicznych. Ustawodawca, przy każdej nowelizacji liberalizuje zapisy Ustawy dotyczące tego trybu. Nowelizacja z 2006 roku rozszerzyła zakres przedmiotowy stosowania licytacji o usługi oraz podniosła kwotę zamówienia, do której można stosować licytację, do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Tegoroczna nowelizacja skróciła wymagany termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji z 15 dni do 7 dni.

Biorąc pod uwagę transparentność udzielania zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, niewątpliwie wskazany tryb będzie coraz popularniejszy i sukcesywnie będzie wypierał udzielanie zamówień (których przedmiotem są towary i usługi powszechnie dostępne) w formie pisemnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)