Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.2 wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu daje zamawiającemu prawo do żądania wykazu wykonanych prac. Pojawia się jednak pytanie czy referencje potwierdzające wykonanie prac wystawione przez podmiot prywatny są ważne na gruncie prawa zamówień publicznych?

Pewien zamawiający ogłosił postępowanie, którego przedmiotem była wymiana okien na obiektach szkolnych. W specyfikacji zażądał wykazu doświadczenia w robotach będących przedmiotem zamówienia. Jeden z wykonawców przedstawił wymagane doświadczenie, ale było to doświadczenie jego jako podwykonawcy. Referencje temuż wykonawcy przedstawiła firma, dla której wykonywał on wykazane zlecenia. Zamawiający odrzucił jednak jego ofertę, ponieważ jego zdaniem nie spełniała ona wymogów postawionych przez zamawiającego. Wykonawca powinien wykazać, że samodzielnie wykonał określone zadania tzn. ma podpisaną umowę z zamawiającym. Wykonawca postanowił złożyć protest czy słusznie? Przede wszystkim niezgodnym z zasadą uczciwej konkurencji jest zapis, że wykonawca musi mieć podpisaną umowę z zamawiającym. Pod drugie główny wykonawca może wystawiać referencje podwykonawcy - uznali arbitrzy w wyroku z 30 sierpnia 2005 roku. Ich zdaniem jak najbardziej podmiot zlecający prace może wystawiać referencje zarówno głównemu wykonawcy, jak i podwykonawcom. Zdaniem arbitrów wykonawca ma prawo wystawiać referencje swoim podwykonawcom, a zamawiający ma obowiązek je zaakceptować. Dlatego firma, która posiada doświadczenie w pewnej dziedzinie zdobyte niesamodzielnie, a jako podwykonawca jak najbardziej spełni wymogi zamawiającego przedstawiając odpowiednie referencje od głównego wykonawcy. sygn. akt UZP/ZO/0-2353/05.