Partnerzy serwisu:
Z dniem 12 października 2007 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2007r. Nr 87 poz. 560) w zakresie działania Krajowej Izby Odwoławczej, która przejęła rozpatrywanie odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wybrani w drodze konkursu pracownicy KIO zastąpią przy rozpatrywaniu odwołań dotychczasowy system oparty o arbitrów wyznaczanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Wejście w życie przepisów dotyczących powołania Krajowej Izby Odwoławczej wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych odnoszących się do rozpatrywania odwołań.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 193a ustawy Prawo zamówień publicznych zostało wydane przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobie ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128 poz. 886). Wskazane rozporządzenie weszło w życie 12 października 2007 r.

Do najistotniejszych przepisów, które ustala wskazane rozporządzenie, należy zaliczyć ustalenie kwoty wpisu jaki musi zostać uiszczony przez wykonawcę składającego odwołanie od sposobu rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego.

Kwota wpisu od wnoszonego odwołania.

Rozporządzenie uzależnia wysokość wnoszonego wpisu od wartości szacunkowej zamówienia oraz od jego rodzaju (dostawa, usługa, robota budowlana).

W poniższej tabeli zawarto wysokość należnego wpisu:

Zapamiętaj!

Należną kwotę wpisu należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych podany na jego stronie internetowej . Wpis musi zostać wniesiony najpóźniej w dacie przekazania treści odwołania do Prezesa UZP. Niedotrzymanie terminu wniesienia wpisu skutkuje odrzuceniem wniesionego odwołania.

Warto podkreślić, że pieniądze wydane na wpis nie przepadają nawet w przypadku gdy odwołanie zostanie oddalone lub odrzucone. Jeżeli rozpatrujący odwołanie pracownicy KIO nie uwzględnią argumentów wnoszącego odwołanie, to z kwoty wpłaconego wpisu pokryte zostaną jedynie koszty przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Pozostała kwota zostaje zwrócona odwołującemu.

Wynagrodzenie pełnomocnika

Wskazane na wstępie rozporządzenie zawiera w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. b) maksymalne wynagrodzenie pełnomocnika, które może zostać wliczone w koszt postępowania odwoławczego. Zgodnie z wskazanym przepisem wynagrodzenie pełnomocnika będzie wliczone w koszty postępowania odwoławczego w wysokości nie większej niż 3.600,00 zł.

W przypadku gdy koszty pełnomocnika będą wyższe różnicę pokrywa ustanawiający pełnomocnika.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobie ich rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128 poz. 886),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).