Partnerzy serwisu:
Z dniem 15 listopada 2007 r. wejdą w życie przepisy określające nowe wzory protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustalające nowy zakres informacji, jakie należy zawrzeć w protokole z postępowania o zamówienie publiczne.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Zobacz wzory protokołów obowiązujące od 11 grudnia 2010 r.

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 24 października 2007r. rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 202 poz. 1463).

Wskazane rozporządzenie ustala nowe wzory protokołu postępowania (w zależności od wartości zamówienia druki ZP-1 lub ZP-2) oraz wymaganych załączników do protokołu.

Nowe wzory protokołów uwzględniają obecny stan prawny w zakresie udzielania zamówień publicznych, podtrzymują również część dotychczas obowiązujących rozwiązań jak i wprowadzają nowy zakres informacji (dotyczący np. wskazania w protokole z postępowania strony internetowej, na której zamieszczona była specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

Obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania umożliwiał zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Nowy wzór formularza protokołu z postępowania (druki ZP-1, ZP-2) wprowadzany wskazanym na wstępie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów nadal utrzymał zapisy (zawarte, w pkt. 2 każdego ze wskazanych druków) na podstawie, których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert.

Zapamiętaj!

Wykonawca nie może żądać, aby Zamawiający przed dokonaniem publicznego otwarcia złożonych ofert podał wartość szacunkową zamówienia.

Brak obowiązku przesłania kopii oferty.

Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału z postępowaniu po upływie terminu ich składania.

Powyższy przepis ma istotne znaczenie dla zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dla realizacji zasady jawności wskazane powyżej rozporządzenie zawiera normy określające metodę udostępniania treści protokołu zainteresowanym podmiotom.

W § 5 ust. 1 wskazane rozporządzenie zobowiązuje zamawiającego do udostępnienia w swojej siedzibie albo w siedzibie własnej jednostki organizacyjnej lub osoby trzeciej, której powierzył przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

Zatem zamawiający ma obowiązek, jeżeli otrzyma taki wniosek od wykonawcy, umożliwić sporządzenie kserokopii zarówno protokołu z postępowania jak i złożonych ofert. Zamawiający nie może utrudniać takiego dostępu np. poprzez wprowadzenie opłat z tytułu kopiowania dokumentów stanowiących załączniki do protokołu.

Ponadto stosownie do postanowień § 5 ust. 2 zamawiający przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

Warto zauważyć, że na podstawie wskazanych przepisów zamawiający ma obowiązek przesłać jedynie kopię protokołu - rozporządzenie nie nakłada w § 5 ust. 2 na zamawiającego obowiązku przesyłania kopii złożonych ofert. Zatem zainteresowany wykonawca z treścią złożonych ofert może zapoznać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

Nowe wzory protokołu z postępowania wprowadzone wskazanym na wstępie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów znajdą zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonych od 15 listopada 2007r. Wersja elektroniczna nowych formularzy jest dostępna na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl).

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 24 października 2007 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 202 poz. 1463 ).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).