Partnerzy serwisu:
Ogłaszając przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest budowa nowego obiektu budowlanego zamawiający musi zamieścić dokumentację projektową na stronach internetowych. Za niezgodne z obowiązującym stanem prawnym uznać należy wprowadzanie wymogów, na podstawie których z dokumentacją projektową można zapoznać się wyłącznie w siedzibie zamawiającego.

W odniesieniu do robót budowlanych zamawiający, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wskazany wymóg obowiązuje bez względu na wartość oraz tryb w jakim zamówienie jest udzielane. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zastosowanie znajdzie wymóg art. 36 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych na podstawie którego integralnym elementem specyfikacji musi być dokumentacja projektowa.

Ponieważ w odniesieniu do trybu przetargu nieograniczonego zamawiający, zgodnie

z art. 42 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, na wniosek wykonawcy przekazuje w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia nie ma formalnej możliwości aby dokumentacja projektowa (bez względu na jej obszerność) nie została przekazana zainteresowanemu wykonawcy. Zamawiający ma jedynie możliwość zażądania opłaty, która pokryje koszty druku i przekazania SIWZ zainteresowanemu wykonawcy (art. 42 ust. 2 PZP).

Zapamiętaj.

Zamieszczenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącej przetargu nieograniczonego, zapisów na podstawie których wykonawcy muszą zapoznać się z treścią dokumentacji projektowej w siedzibie zamawiającego (bez możliwości ich otrzymania od zamawiającego jako załącznik do SIWZ) jako niezgodny z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych należy uznać za niedopuszczalny .

Obowiązek zamieszczenia projektu na stronie internetowej.

W przypadku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający, zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest zamieścić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Ponieważ jak wykazano powyżej treść dokumentacji projektowej musi stanowić element SIWZ zamawiający jest zobligowany do zamieszczenia wersji elektronicznej dokumentacji projektowej na stronie internetowej. Zarówno objętość dokumentacji projektowej jak i brak posiadania wersji elektronicznej nie mogą stanowić usprawiedliwienia dla zamawiającego w dopełnieniu obowiązku wynikającego z wyżej wskazanego przepisu.

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej zamawiającego stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i może prowadzić w konsekwencji do unieważnienia prowadzonego przetargu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).