Partnerzy serwisu:
Do maja 2006 roku ustawa Prawo zamówień publicznych wyłączała konieczność jej stosowania przy nabywaniu usług telekomunikacyjnych. Usługi te nabywane były w sposób uznaniowy, często wynikający z aktualnej potrzeby zamawiającego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Skutkiem takich praktyk było np.:

Świadczenie usług przez kilku operatorów dla jednego Zamawiającego,

Zróżnicowanie cen analogicznych usług świadczonych przez różnych operatorów,

Zróżnicowanie terminów wygasania poszczególnych abonamentów.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w maju 2006 roku, określiła, iż zakupy usług telekomunikacyjnych przez podmioty zobowiązane do jej stosowania, muszą być poddane jej rygorom.

Do końca 2006 roku liczba postępowań na usługi telekomunikacyjne była niewielka, co wynikało z zawierania umów o świadczenie tych usług jeszcze w trybie pozaustawowym (bądź zawartych przed nowelizacją ustawy, bądź zawierania umów o wartości nieprzekraczającej 6000 Euro). Od stycznia 2007 roku liczba postępowań o zamówienie publiczne na usługi telekomunikacyjne sukcesywnie rośnie.

Z analizy dotychczas prowadzonych postępowań wynika, że były one w większości prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - jako podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych określonym w ustawie. W mojej ocenie warto jednak rozważyć zawarcie umowy ramowej dla nabywania usług telekomunikacyjnych.

Dlaczego umowa ramowa?

Umowa ramowa to, zgodnie z art. 2 pkt 9a ustawy, umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.

Zgodnie z art. 99 ustawy, Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Zawarcie umowy ramowej ma następującą przewagę nad udzieleniem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:

Czas przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, co do zasady nie wygasają w tym samym czasie, co powoduje, że Zamawiający powinien każdorazowo przeprowadzać postępowanie o zamówienie publiczne. Czas składania ofert w przetargu nieograniczonym to co najmniej 40 dni (dla wartości zamówienia przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy). Czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem jest zawarcie umowy ramowej to również 40 dni, ale czas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objętego umową ramową to około 5 dni (w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym wykonawcą udzielanie zamówienia objętego umową ramową sprowadza się do wynegocjowania warunków umowy)

Zawarcie umowy ramowej staje się opłacalne, gdy Zamawiający zamierza udzielić co najmniej 2 zamówień objętych umową ramową. W ramach przedmiotów objętych umową ramową Zamawiający może nabywać: dodatkowe abonamenty, dodatkowe minuty i SMS, czy dodatkowe usługi (takie jak roaming, usługi transmisji danych, etc.).

Rynek telekomunikacyjny, w szczególności usług GSM, jest rynkiem dynamicznym cenowo. W przypadku realizacji zamówienia udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, koszt abonamentu (podobnie jak wszystkich usług objętych zamówieniem) jest stały przez cały czas obowiązywania umowy. Nie jest w interesie Zamawiającego nabywanie kolejnej transzy abonamentów na warunkach cenowych z przetargu, który odbył się np. rok wcześniej. Korzystniejsze jest sukcesywne dokupowanie usług na warunkach obowiązujących na rynku w chwili dokonywania zakupu, co jest realizowalne dzięki zawarciu umowy ramowej.

Umowa ramowa z jednym, czy z wieloma wykonawcami?

Umowę ramową zawiera się z:

jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne Umowę z jednym wykonawcą można zawrzeć wtedy, gdy zmiana wykonawcy zamówienia w trakcie trwania umowy ramowej niesie za sobą ryzyko ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych lub technicznych.

co najmniej trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców (art. 100 ust. 3 ustawy).

Optymalne jest zawarcie umowy z jednym wykonawcą. Ma to swoje uzasadnienie w kosztach, które Zamawiający ponosi przy realizacji zamówienia. W przypadku zawarcia umowy z jednym wykonawcą, kiedy gwarantowany jest wykonawca kolejnych zamówień objętych umową ramową, minimalizowane jest ryzyko związane z występowaniem u Zamawiającego różnych planów taryfowych oraz ponoszeniem sztucznych kosztów wynikających z połączeń generowanych w ramach grupy.

Z aktualnej oferty operatorów telefonii GSM wynika, że połączenia w ramach grupy oraz połączenia do własnej sieci są średnio 40 groszy tańsze od połączeń na numery pozostałych operatorów. Przy liczbie połączeń generowanych przez pracowników Zamawiającego rzędu 1.000.000 minut w skali 24 miesięcy oszczędności z tytułu posiadania grupy przedstawiają się następująco:

* przy założeniu, że ruch połączeń rozkłada się w równych ilościach pomiędzy 2 operatorów

Dzięki zawieraniu umowy ramowej z jednym wykonawcą Zamawiający osiąga oszczędności nie tylko dzięki realizowaniu połączeń w ramach grupy. Dzięki nabywaniu większej liczby abonamentów, aparatów telefonicznych, czy dodatkowych usług, operatorzy są skłonni zaoferować bardziej atrakcyjne warunki ich sprzedaży.

Mając na uwadze możliwość szybkiego zwiększania zakresu usług telekomunikacyjnych objętych umową ramową, a także oszczędności wynikające z gwarancji udzielenia kolejnych zamówień temu samemu wykonawcy, można stwierdzić, że umowa ramowa jest rozwiązaniem dedykowanym dla udzielania zamówień publicznych na usługi telekomunikacyjne.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

  • Przetarg na dostawę energii elektrycznej

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).
    Przetarg