Partnerzy serwisu:
Rozstrzyganiem odwołań wnoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zajmują się już arbitrzy, lecz wybrani w drodze otwartej dla wszystkich zainteresowanych procedury kwalifikacyjnej członkowie Krajowej Izby Odwoławczej.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące KIO

Powołanie 25 członków KIO jest ostatnim etapem wejścia w życie przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych przyjętej w dniu 13 kwietnia 2007 r. a opublikowanej w Dz. U. z 2007r. Nr 87 poz. 560.

Zmiana systemu rozpatrywania odwołań poprzez powołanie zawodowego arbitrażu (członkowie KIO są etatowymi pracownikami w stosunku do których obowiązki z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych) ma przede wszystkim doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych oraz usprawnienia i przyspieszenia rozpatrywania odwołań.

Nowo powołani członkowie KIO to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych. Transparentność, obiektywizm i bezstronność wydawanych wyroków ma zapewnić między innymi niezawisłość, niezależność oraz apolityczność członków KIO. Ponadto osoby powołane na członków KIO mają zasadniczo ograniczone możliwości dodatkowego zatrudnienia. W praktyce poza pracą w KIO mogą jedynie prowadzić zajęcia dydaktyczne lub zajmować się działalnością naukową. Członkowie KIO przykładowo nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, nie jest dopuszczalne aby byli członkami rad nadzorczych czy zasiadali w zarządzie fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

Powołanie członków Krajowej Izby Odwoławczej nie zmieniło progów, które uprawniają wykonawców do wnoszenia odwołań od rozstrzygnięć protestów podjętych przez zamawiających. Prawo wnoszenia odwołań nadal obowiązuje w odniesieniu do postępowań, których wartość przekracza kwoty wskazane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Również kwoty wpisu od wnoszonych odwołań pozostają na niezmienionym poziomie, który został ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobie ich rozliczania (Dz. U. z 2007r. Nr 128 poz. 886).

Przebieg rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą określono w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 02 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. z 2007r. Nr 187 poz. 1327).