Partnerzy serwisu:
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Realizując wskazany obowiązek Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 19 grudnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763).

ZAPAMIĘTAJ

Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,8771 zł.

Konsekwencje wprowadzenia nowego kursu .

Wysokość ustalonego wyżej wskazanym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów kursu złotego w stosunku do ma bezpośredni wpływ na wartość zamówień, których udzielenie musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

ZASADA:

Od dnia 01 stycznia 2008 r. obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 14.000 , co przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza, że wskazanej ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 54.279,40 zł. (netto).

Zgodnie z postanowieniami wskazanego na wstępie rozporządzenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 01 stycznia br. stosuje się dotychczas obowiązujący średni kurs euro.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 późn. zm.).