Partnerzy serwisu:
Prezes Rady Ministrów w dniu 10 września 2007 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226)

Rozporządzenie określa nową formę przekazywania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych do Prezesa UZP oraz zawiera nowe wzory formularzy jakie muszą wykorzystać zamawiający opracowując sprawozdanie z udzielonych w 2007 r. zamówień publicznych.

Zasada. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych zobowiązany jest opracować i przesłać do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych każdy zamawiający, który udzielił w 2007 roku co najmniej jednego zamówienia publicznego.

Powyższa zasada dotyczy zamówień o wartości do 6.000 wszczętych przed dniem 11 czerwca 2007 r. oraz zamówień o wartości powyżej 14.000 wszczętych od dnia 11 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - bez względu na tryb w jakim zamówienie było udzielane.

Forma przekazania sprawozdania. Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2007r. zamawiający zobowiązani są przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. W celu przesłania sprawozdania niezbędne jest wykorzystanie przez zamawiającego loginu i hasła, które wykorzystywane jest do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli zamawiający nie posada stosownego kodu zobowiązany jest wystąpić o jego nadanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Wzór pisma o nadanie kodów dostępu umożliwiających nadawanie ogłoszeń można pobrać ze strony internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl).

Termin złożenia sprawozdania. Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z obowiązku sporządzenia sprawozdania wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 01 marca, każdego roku następującego po roku którego dotyczy sprawozdanie.

Wskazany termin jest terminem zawitym tzn. nie podlega przedłużeniu bez względu na okoliczności zaistniałe zarówno po stronie sporządzającego jak i odbierającego sprawozdanie.

Zasady wypełniania formularzy sprawozdania. Wypełniając druk sprawozdania należy przestrzegać poniższych zasad: - sporządzanym sprawozdaniem należy obiąć wszystkie udzielone w okresie od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 roku zamówienia publiczne - za zamówienia udzielone należy uznać zamówienia, w których doszło do podpisania umowy z wybranym wykonawcą najpóźniej w dacie 31 grudnia 2007 r. - w sprawozdaniu uwzględnia się umowy, które zostały zawarte w 2007 r. ale ich realizacja została rozlożona na również na rok 2008 lub lata następne. - w wartości udzielonych zamówień uwzględnia się kwoty netto, na jakie zostały zawarte umowy a nie rzeczywiste zaangażowanie zamawiającego, - w sprawozdaniu nie uwzględnia się postępowań unieważnionych oraz postępowań ogłoszonych w 2007 r. ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2007 r, - jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie, - w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę, - w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia w ramach umowy ramowej ze wskazaniem trybu w jakim udzielono zamówienia i ich łącznej wartości, - jeżeli w związku z realizacją zamówienia podstawowego udzielono zamówień dodatkowych lub uzupełniających, to przy wypełnianiu formularza sprawozdania należy je traktować jako odrębne postępowania, - zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto określone w zawartych umowach.

Podstawa prawna; - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 późn. zm.). -rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226).