Partnerzy serwisu:
Prezes Rady Ministrów wydał w dniu 19 grudnia 2007 r. rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762).

Wskazane powyżej rozporządzenie zostało wprowadzone w związku z opublikowanym przez Komisję Europejską komunikatem określającym równowartość progów stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Wskazany komunikat wydano jako uzupełnienie Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1422/2007 dotyczącego wartości progowych dla państw, które nie przyjęły do tej pory euro jako waluty krajowej. Ponieważ decyzje Komisji Europejskiej prowadzą do obniżenia progów stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zaistniała konieczność odpowiedniego dostosowania polskiego systemu zamówień publicznych do nowych wymogów, obowiązujących w pozostałych krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Zakres zmian. Określony w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych próg 14.000 po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Zmianie ulega natomiast wysokość progów stosowania Prawa zamówień publicznych po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 137.000 przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 133.000 , - 5.278.000 przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.150.000 . Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych - np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały obniżone z dotychczas obowiązujących: - 211.000 przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 206.000 , - 5.278.000 przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.150.000 .

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 PZP) obniżono dotychczas obowiązujące progi. Obecnie dla zamawiających sektorowych obowiązek przekazania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich powstaje gdy wartość zamówienia przekracza równowartość: - 412.000 dla dostaw lub usług, - 5.150.000 dla robót budowlanych.

Skutki wprowadzenia nowych progów. Obniżenie wskazanych powyżej progów implikuje kilka konsekwencji dla przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego. W szczególności należy wskazać na wydłużenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w większej ilości postępowań. Obniżenie progów spowodowało, że większa ilość zamówień objęta będzie obowiązkiem publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza dłuższe terminy prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Zwiększenie ilości postępowań objętych obowiązkiem publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wynika również ze zmiany kursu euro, który od dnia 01 stycznia br. wynosi 3,8771 pln. Wskazane powyżej progi mają również wpływ na możliwość wnoszenia odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obniżenie progów zwiększa ilość zamówień w których wykonawcy będą mogli korzystać ze wszystkich środków ochrony prawnej przewidzianych w Prawie zamówień publicznych.

Wprowadzone nowe progi stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych od początku bieżącego roku.

Podstawa prawna: - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1762). - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).