Partnerzy serwisu:
Podstawowym błędem, jaki popełniają zamawiający w procedurze zapytania o cenę jest sposób prowadzenie samej procedury i omijanie jej niektórych etapów.

Pewien zamawiający chciał w trybie zapytania o cenę nabyć komputery. W związku, z czym wysłała druk oferty do 5 wykonawców i wybrał najtańszą ofertę. Takie działanie to częsty sposób działania zamawiających jednak zupełnie niezgodny z prawem. Umowa zawarta w tym postępowaniu była nieważna z mocy prawa.

Rozpoczynając procedurę zamawiający powinien opracować pewien zestaw dokumentów, są to: zaproszenie do udziału w postępowaniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, oraz wzory załączników. Ten zestaw dokumentów powinien wysłać, do co najmniej pięciu wykonawców. Następnie ci, którzy chcą - spośród zaproszonych - składają oferty, następuje ich otwarcie, badanie, wybór najkorzystniejszej i podpisanie umowy. Dopiero taki sposób działania jest zgodny z prawem.

Inny błąd zamawiających to rodzaj dostaw i usług nabywanych w trybie zapytania o cenę. Przepis stanowi, że mogą to być dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Należy przyjąć, iż powszechnie dostępne będą takie dostawy bądź usługi, które mają charakter standardowy i są oferowane na rynku przez szerokie grono potencjalnych wykonawców Nie można natomiast, jak się wydaje, utożsamiać "powszechnej dostępności" z tym, iż dana usługa lub dostawa jest oferowana bez ograniczeń każdemu zainteresowanemu podmiotowi (i w tym kontekście jest "powszechnie" dostępna), pomimo swego specjalistycznego charakteru. Przykładem takich dostaw jest np. zakup komputerów czy mebli biurowych.

Innym naruszeniem jest ustalenie niewłaściwych kryteriów oceny ofert. Jak określa to nazwa trybu - jest to zapytanie o cenę w związku z powyższym zamawiający nie może ustalać innych kryteriów oceny ofert niż 100% ceny. Jeżeli to uczyni jego postępowanie obarczone będzie wadą i należy je unieważnić. Zamawiający muszą także pamiętać, że każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny tak jak jest to dopuszczalne w trybie z wolnej ręki.