Partnerzy serwisu:
Przepis art. 93 ust.1 pkt.7 stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada samego postępowania, która wywiera istotny wpływ na umowę powodując jej nieważność. Jest to obiektywna niemożność dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Ustawodawca nie wymienił literalnie w ustawie przypadków, kiedy postępowanie zawiera nieusuwalną wadę. Pomocne jest w tej kwestii orzecznictwo. Otóż przykładem takiej wady są: sprzeczność pomiędzy SIWZ a ogłoszeniem, brak kryteriów oceny ofert. Zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz zmiana sposobu dokonywania oceny ich spełniania

X Ga 109/05/P1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję sygn. UZP/ZO/0-2505/05. Wprowadzenie na krótko przed terminem składania ofert licznych zmian do SIWZ bez przedłużenia terminu na składanie ofert sygn. UZP/ZO/0-3360/05. Podanie w ogłoszeniu i SIWZ jako zamawiającego podmiotu, który prowadzi postępowanie w imieniu zamawiającego sygn. III Ca 344/05. Wszczęcie i prowadzenie postępowania po wejściu w życie nowej ustawy według starych przepisów sygn. UZP/ZO/0-120/05. Ustalenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy sygn. UZP/ZO/0-2491/05. Wskazanie w umowie innego terminu wykonania prac niż zawarty w SIWZ sygn. UZP/ZO/0-2043/04.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę będzie obarczone wadą, jeżeli zamawiający ustali dwa kryteria oceny ofert. Z nieodwracalną wadą postępowania będziemy mieli doczynienia w sytuacji, kiedy zamawiający nie postawi w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22, lub, co się czasami zdarza wskaże, iż wykonawca ma spełniać warunki określone w art. 24 ustawy.

Inną wadą postępowania jest sytuacja, kiedy zamawiający dokonuje poprawek omyłek rachunkowych bez zgody wykonawcy, bądź też poprawia to, co poprawie nie podlega np. stawka VAT.

Nieusuwalną wadą będą również żądania dokumentów, których zamawiający wymagać nie może np. umowy o współpracy wykonawcy z podwykonawcami, lub umowy konsorcjum na etapie składania oferta. Także zmiana terminów ważności dokumentów, jakich może żądać zamawiający np. doświadczenia w robotach budowlanych z ostatnich 3 lata zamiast pięciu będzie skutkowało unieważnieniem procedury w oparciu o omawianą przesłankę.