Partnerzy serwisu:
Dla potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia zamawiający może żądać polisy lub innego dokumentu, który potwierdzi, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem, którym zakład ubezpieczeń potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia (art. 809 § 1 Kodeksu cywilnego).

Warunek dotyczący posiadania odpowiedniego ubezpieczenia nie może być sformułowany w sposób nadmierny, który utrudniałaby dostęp do rynku zamówień, co mogłoby się stać podstawą do wniesienia skutecznego protestu wskazując na działanie zamawiającego noszące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Problem dotyczy sumy ubezpieczenia. Zamawiający powinni pamiętać, że wymagania w tym zakresie nie mogą być nadmierne. Trudno jest z góry określić, na jakim poziomie powinna zostać określona suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Suma ubezpieczania zależy tak na prawdę od ryzyka, jakie niesie ze sobą wykonanie danego zamówienia. Absolutnie niedopuszczalnym jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia od wartości oferty czy też szacunkowej wartości zamówienia. Tego typu działanie nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach. Zamawiający powinien mieć na uwadze, że z polisy OC nie będą zaspokajane roszczenia zamawiającego z tytułu nie wykonania zamówienia. Do tego służą inne narzędzie, jakim jest polisa kontraktowa. Polisa OC ma pokryć ewentualne roszczenia osób trzecich, które w związku z realizacją zadania poniosłyby jakąś szkodę lub stratę np. w wyniku źle zabezpieczonej budowy ktoś wpadł w niezabezpieczoną studzienkę i urwał sobie koło w samochodzie. Jeżeli tego typu sytuacje w ogóle zdarzają się w związku z realizacją zadania odszkodowania nie osiągają wartości przedmiotu zamówienia. Zbyt duża suma ubezpieczania może być problemem dla wykonawców i mogą oni protestować na tego typu zapisy w SIWZ. Polisa OC zwykle ma znaczenie przy robotach budowlanych. Tutaj jednak wykonawcy zwykle dodatkowo ubezpieczają każdą budowę na wypadek niepowodzenia wykupują polisę kontraktową. Reasumując w literaturze trudno jest odnaleźć wskazówki lub przykłady, które jasno wskazywałyby, na jakim poziomie lub, na jaką kwotę powinna opiewać polisa OC.

  • "GP": Odszkodowania z OC dla wszystkich pasażerów

    las, IAR
    PRZEGLĄD PRASY: "Gazeta Prawna" pisze, że dzięki decyzji Sądu Najwyższego, prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wypadkiem, otrzymają także niektórzy pasażerowie określonego w ubezpieczeniu pojazdu.