Partnerzy serwisu:
Od 4 marca 2008 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

Rozporządzenie bezpośrednio nawiązuje do Umowy między rządem USA, a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (zwanej dalej Umową).

Na mocy nowego rozporządzenia urządzenia biurowe nabywane przez organy administracji centralnej (np. ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie) krajów będących członkami Unii Europejskiej będą musiały dysponować parametrami energetycznymi nie mniej restrykcyjnymi niż określone w specyfikacjach programu ENERGY STAR.

Czym jest program ENERGY STAR?

Program ENERGY STAR jest partnerskim programem Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (U.S. Environmetal Protection Agency), który ma na celu ochronę środowiska poprzez wspieranie produktów energooszczędnych oraz energooszczędnych metod wytwarzania. Przyjęcie przez rząd USA tego programu, realizowane poprzez propagowanie odpowiedzialnego zarządzania zapotrzebowaniem i zużywaniem energii elektrycznej, podyktowane jest potrzebą ograniczania zmian klimatycznych na Ziemi.

Program ENERGY STAR jest współpracą partnerską pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organizacjami, a rządem federalnym USA lub Wspólnotą Europejską. W ramach współpracy partnerskiej podmioty gospodarcze i organizacje mogą używać nazwy ENERGY STAR i wspólnego logo w ramach swoich działań na rzecz efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Jakie urządzenia są objęte programem ENERGY STAR?

Załącznik C do Umowy definiuje urządzenia, które będą musiały być oznakowane logo ENERGY STAR. Są to:

komputery (rozumiane jako jednostki centralne), w tym komputery stacjonarne (montowane we wszystkich typach obudów) i przenośne, komputery definiowane jako stacje robocze oraz terminale oparte na komputerach,

monitory, zarówno kineskopowe, jak i ciekłokrystaliczne,

zintegrowane systemy komputerowe, w których komputer i monitor zostały połączone w jedno urządzenie,

drukarki (bez względu na technologię wydruku),

faksy na papier gładki,

kopiarki czarno-białe i powielacze cyfrowe,

skanery,

urządzenia wielofunkcyjne.

Szczegółowe definicje w/w urządzeń oraz metodyka prowadzenia testów mających na celu określenie kwalifikacji do oznaczenia logo ENERGY STAR są określone w Załączniku C do Umowy.

UWAGA!

Z obowiązku oznaczania logo ENERGY STAR zwolnione są serwery . W związku z tym mogą być one nabywane na dotychczasowych warunkach.

Zapamiętaj!

Przy prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne, o wartości przekraczającej równowartość 133.000 Euro (w przypadku zamówień klasycznych), których przedmiotem są w/w wskazane urządzenia, zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia musi żądać od wykonawców zaoferowania produktów, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR. Na potwierdzenie posiadania przez oferowany sprzęt oznaczenia należy żądać od Wykonawcy wydruku ze strony internetowej http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/1,74785,4915869.htmlwww.eu-energystar.org. Na wskazanej stronie znajduje się lista produktów, które pozytywnie przeszły testy określone w Załączniku C do Umowy i posiadają oznaczenie ENERGY STAR.

W przypadku, gdy oferowany sprzęt nie jest oznaczony logo ENERGY STAR, należy wykazać, że przeszedł on testy energetyczne równoważne ze wskazanymi w Załączniku C do Umowy i jest to potwierdzone stosownym świadectwem.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi

Projekt Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 2422/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

  • Przetarg na dostawę energii elektrycznej

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Zamawiający, którzy zmuszeni są zawrzeć nową umowę na dostawę energii elektrycznej muszą dokonać wyboru wykonawcy w jednym z trybów konkurencyjnych przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych - co do zasady w obecnym stanie prawnym brak jest bowiem podstaw do udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a).
    Przetarg