Partnerzy serwisu:

Dostrzegając konieczność zwiększenia elastyczności i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych rząd powołał między resortowy zespół, którego zadaniem jest opracowanie projektu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. W założeniach nowelizacja ma przede wszystkim wprowadzić zmiany systemowe, które skrócą czas prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych.

Ponadto planowane jest wprowadzenie szeregu zmian, które wynikają z uwag zgłaszanych przez środowiska praktyków udzielających lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Likwidacja trybu zapytania o cenę.

Projekt zmian zakłada zniesienie (obowiązującego od 1995 roku) trybu zapytania o cenę. W miejsce zapytania o cenę zamawiający będzie mógł szerzej wykorzystywać tryb licytacji elektronicznej. Nowelizacja zakłada rozszerzenie dotychczasowej możliwości udzielania zamówienia w trybie licytacji elektronicznej z zamówień, których przedmiot obejmuje dostawy lub usługi również do zamówień na roboty budowlane. Ponadto w celu zwiększenia popularności licytacji elektronicznej projektowane zmiany zakładają zniesienie dotychczasowego obowiązku składania oferty opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Skarga na orzeczenia KIO.

Aktualnie obowiązujący stan prawny daje możliwość wnoszenia skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Projektowane zmiany zakładają, że skargę na orzeczenie KIO będzie można wnieść wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie zostanie stworzony nowy wydział odpowiedzialny za rozpatrywanie wniesionych skarg. Projektowane rozwiązanie ma wpłynąć na przyspieszenie terminów rozstrzygnięcia wniesionych skarg.

Ponadto projekt nowelizacji zakłada między innymi:

- wydłużenie wskazanego w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotychczas obowiązującego 7 dniowego terminu na wniesienie protestu do 10 dni,

- dotychczasowy 5 dniowy termin na wnoszenie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołań od rozstrzygnięcia protestu zostanie wydłużony do 10 dni,

- nadanie wykonawcom możliwości przedłużenia terminu związania ofertą bez konieczności uprzedniego otrzymania od zamawiającego stosownego wezwania,

- likwidację zawartego w art. 88 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamkniętego katalogu sytuacji, które obligują zamawiającego do poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny realizacji zamówienia. Projekt zakłada udzielenie zamawiającemu ogólnej dyspozycji do poprawiania omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. W założeniach projektowana zmiana ma umożliwić zamawiającemu większą elastyczność w podejmowaniu decyzji o poprawieniu stwierdzonych błędów w obliczeniu ceny ofertowej,

- wprowadzenie restrykcyjnych przepisów, które mają uniemożliwić zlecanie wykonania przez wykonawcę wybranego, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, całego przedmiotu zamówienia na rzecz podwykonawców.

Ostatecznie przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych będzie najprawdopodobniej zawierać jeszcze kilka innych istotnych zmian, które zostaną zgłoszone na etapie prac parlamentarnych. Wydaje się jednak, że wyżej wskazane zmiany zostaną uchwalone i wejdą w życie najprawdopodobniej w drugim półroczu bieżącego roku.

 

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  • Przetargi pod ochroną

    Zamówienia publiczne
    Marek Wielgo
    Rząd chce poprawić ustawę Prawo zamówień publicznych, by zapobiec absurdalnym rozstrzygnięciom przetargowym. Ponieważ Polska, m.in. dzięki dotacjom unijnym, zamienia się w wielki plac budowy, stawką są setki milionów, a może nawet i miliardy złotych!