Partnerzy serwisu:
Z dniem 1 maja 2008 roku organy władzy publicznej muszą dysponować podpisem elektronicznym. Od tego dnia, Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z pózn. zm.), nakazuje im umożliwienie odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.

W związku z powyższym Zamawiający, będący podmiotami wskazanymi w art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym, zadają sobie pytanie, kiedy przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą musieli dysponować podpisem elektronicznym.

Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku dysponowania podpisem elektronicznym. Jednakże w zapisy Pzp wskazują pośrednio, kiedy zamawiający musi takim podpisem dysponować.

Kiedy zamawiający wykorzystuje podpis elektroniczny?

Możliwość wykorzystania przez zamawiającego podpisu elektronicznego pojawia się w chwili, kiedy przewidzi on (zgodnie z art. 27 Prawa zamówień publicznych) drogę elektroniczną do porozumiewania się z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takiej sytuacji podpis elektroniczny może być wykorzystany zarówno do identyfikacji Wykonawcy, jak i przy podpisywaniu korespondencji własnej.

Zamawiający używa podpisu elektronicznego w celu identyfikacji nadawcy oraz potwierdzenia np. jego zgodności ze sposobem reprezentacji określonym w KRS, jeżeli:

1.Wykonawca złoży w formie elektronicznej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu opatrzony podpisem elektronicznym (zgodnie z art. 27 ust. 4 zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy podpisania wniosku podpisem elektronicznym).

2.Wykonawca opatrzy korespondencję podpisem elektronicznym, np. złoży protest w formie elektronicznej.

Zamawiający dopuszczając elektroniczną drogę komunikacji z wykonawcą musi się liczyć z możliwością otrzymania od niego korespondencji opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Ustawa nie ogranicza wykonawcy w stosowaniu podpisu elektronicznego, jeżeli zamawiający dopuści elektroniczną formę korespondencji.

Zamawiający może użyć podpisu elektronicznego do podpisania własnej korespondencji do wykonawców (np. rozstrzygnięcia protestu, czy zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej). Nie jest także wykluczone, że zamawiający będą mogli wykorzystywać podpis elektroniczny przy podpisywaniu korespondencji kierowanej do Urzędu Zamówień Publicznych (na przykład do podpisywania sprawozdań sporządzanych na podstawie art. 98 Pzp).

Wykonawca zagraniczny

Problem z zastosowaniem podpisu elektronicznego w postępowaniu o zamówienie publiczne pojawia się w momencie, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wykonawca zagraniczny. Obecnie obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące podpisu elektronicznego nie nakładają na centra certyfikacji (podmioty znajdujące się na liście Narodowego Centrum Certyfikacji uprawnione do świadczenia usług certyfikacyjnych podpisu elektronicznego) obowiązku weryfikacji podpisu elektronicznego wydanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pomiędzy Polską, a pozostałymi krajami nie ma umów określających zasady prowadzenia i wymiany list podmiotów, które dysponują podpisem elektronicznym, czego konsekwencją jest brak możliwości weryfikacji podpisu elektronicznego składanego przez firmę zagraniczną.

Zasada!

Zamawiający powinien dysponować podpisem elektronicznym, kiedy dopuści możliwość przekazywania dokumentów określonych w art. 27 Pzp, w formie elektronicznej.

Podpis elektroniczny pozwala zamawiającemu na weryfikację nadawcy korespondencji przekazanej mu drogą elektroniczną.

Jednocześnie warto zauważyć, że platformy aukcyjne, wykorzystywane przy prowadzeniu postępowań w trybie licytacji elektronicznej oraz przy wykorzystywaniu aukcji elektronicznej jako metody wyboru najkorzystniejszej oferty, nie obligują zamawiającego do posiadania podpisu elektronicznego. Obecne Prawo zamówień publicznych wymaga, aby oferty (w przypadku licytacji elektronicznej) oraz postąpienia (składane w trakcie aukcji elektronicznej) opatrzone były bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

  • Przetargi pod ochroną

    Zamówienia publiczne
    Marek Wielgo
    Rząd chce poprawić ustawę Prawo zamówień publicznych, by zapobiec absurdalnym rozstrzygnięciom przetargowym. Ponieważ Polska, m.in. dzięki dotacjom unijnym, zamienia się w wielki plac budowy, stawką są setki milionów, a może nawet i miliardy złotych!