Partnerzy serwisu:
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń związanych z udzieloną przez wykonawcę gwarancją jakości.

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania powstaje gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza:

- w przypadku robót budowlanych równowartość 5.150.000 ,

- w przypadku dostaw lub usług równowartość 10.000.000 ,

lub gdy umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata.

W przypadku gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego jest mniejsza niż wyżej wskazane kwoty zamawiający może żądać aby wykonawcy wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zasada

Jeżeli zamawiający nie wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może żądać po wyborze wykonawcy aby zabezpieczenie zostało wniesione.

Wymagając wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zobowiązany jest w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić:

- wysokość żądanego zabezpieczenia,

- termin wniesienia zabezpieczenia (co do zasady zabezpieczenie powinno być wniesione przed podpisaniem umowy),

- formy w jakich wykonawcy mogą wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zapamiętaj

Zamawiający nie może ograniczać swobody wykonawcy w wyborze jednej z form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostały określone w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy PZP zamawiający może jedynie rozszerzyć katalog dopuszczalnych form wniesienia zabezpieczenia o trzy dodatkowe wymienione we wskazanym przepisie.

Stosownie do postanowień zawartych w art. 150 ust. 2 PZP zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie wybranego wykonawcy albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

Zamawiający nie może żądać innej niż zawarta w wyżej wskazanym przedziale wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Żądanie wyższego zabezpieczenia należytego wykonania umowy uznać należy za rażące naruszenie norm wyrażonych z ustawie Prawo zamówień publicznych, co w konsekwencji prowadzi do nieważności zawartej umowy.

Dysponując wniesionym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zamawiający może, w przypadku gdy wykonawca realizuje zawartą umowę w sposób nienależyty, skorzystać z kwoty zabezpieczenia na pokrycie należnych kar umownych. Możliwe jest również zatrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez uprzedniego naliczenia kar za jej niewłaściwe realizowanie. Decyzja w tym zakresie należy do zamawiającego.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).