Partnerzy serwisu:
Ustawodawca w art. 27 ustawy określił, że do zamawiającego należy podjęcie decyzji, jaką formę komunikacji z wykonawcami dopuści. Zgodnie z jego wyborem może to być droga pisemna, faksowa lub elektroniczna. W praktyce przepis ten rodzi czasem problemy.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Pewien zamawiający dopuścił możliwość przesyłania dokumentów drogą faksową. W toku postępowania jeden z wykonawców postanowił złożyć protest. Wysłał go faksem. Czy może żądać od zamawiającego potwierdzenia, że ten otrzymał protest? Otóż zgodnie z zapisem art. 27 ust.2, jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Jednak jest to przepis zawieszony w próżni, ponieważ nie wywiązanie się przez jedną ze stron z tego obowiązku nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych. Jedynie art. 6 kodeksu cywilnego stanowi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi dla siebie skutki prawne. A więc strona, która otrzymała informacje faksem nie potwierdzając tego faktu, w razie jego nieczytelności będzie musiała w razie protestu bądź odwołania udowodnić fakt nieczytelności.

Pojawiają się także wątpliwości czy dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą posiadać podpis elektroniczny? Przepisy takiego wymogu nie stawiają, podpis elektroniczny na gruncie pzp jest wymagany tylko w przypadku aukcji bądź licytacji elektronicznej.

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający publikuje wynik postępowania na stronie internetowej. Pojawia się, więc w kontekście art. 27 problem liczenia terminów na składanie protestów. Zdaniem arbitrów od chwili otrzymania pisma, a nie opublikowania informacji o decyzji zamawiającego na stronie internetowej należy liczyć termin na wniesienie protestu. Opublikowanie informacji na stronie internetowej nie czyni zadość obowiązkom wskazanym przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy. (sygn. UZP/ZO/0-860/07)

Pewien zamawiający zapisała w siwz, że dopuszcza dwie formy komunikacji drogę pisemną i faksową, jednak zapytania do SIWZ oraz protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Takie działanie, choć może wydać się dziwne nie narusza zapisu art. 27. Zamawiający ma, bowiem pełną swobodę wyboru form komunikacji z wykonawcami.