Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza co do zasady zawieranie wyłącznie umów na czas oznaczony (umowy na czas nieoznaczony można zawierać tylko w przypadkach określonych w art. 143 ust. 1 PZP).

W przypadku gdy umowa zawierana jest na okres np. 24 miesięcy należy rozważyć wprowadzenie do treści umowy klauzul waloryzujących wynagrodzenie należne wykonawcy. Wprowadzenie zapisów określających zasady waloryzacji musi być wprowadzone do treści umowy przed jej podpisaniem. Jest to o tyle istotne gdyż art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w zakresie możliwości wprowadzania zmian w treści zawartej uprzednio umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Dlatego też, co do zasady, nie jest możliwe sporządzanie aneksów do umowy, które prowadzą do zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia np. w sytuacji znacznego wzrostu cen materiałów lub usług wykorzystywanych do realizacji przedmiotu umowy.

Celem ograniczenia niekorzystnych wpływów zmiany cen na opłacalność realizacji długoterminowej umowy, wykonawcy w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinni, w przypadku braku zamieszczenia przez zamawiającego w projekcie umowy zapisów określających zasady waloryzacji, kierować do zamawiającego wnioski o ich wprowadzenie w trybie określonym w art. 38 ust. 1 PZP.

Podstawę prawną do wprowadzenia klauzul waloryzacyjnych można oprzeć na normie wyrażonej w art. 3581 § 2 KC. Wskazany przepis stanowi, iż strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.

Ponieważ umowa powinna jednoznacznie określać zasady waloryzacji, zamawiający powinien określić sytuacje które skutkują waloryzacją umowy. Dopuszczalne jest np. wpisanie do umowy zasady, że waloryzacja nastąpi w przypadku gdy inflacja średnioroczna przekroczy wskaźnik wskazany w umowie. Racjonalnym jest również oparcie waloryzacji na publikowanym przez GUS wskaźniku zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Możliwe jest również oparcie waloryzacji wynagrodzenia umownego o inne wskaźniki publikowane przez GUS lub w przypadku zamówień na dostawę żywności o wskaźniki zmiany cen na danych giełdach towarowych.

Zastosowanie

Wprowadzenie klauzul waloryzujących wynagrodzenie należne wykonawcy wydaje się w szczególności uzasadnione w przypadku gdy przedmiotem kilkuletniej umowy jest realizacja zamówień dotyczących:

- sprzątania, ochrony, wywozu nieczystości,

- dostaw żywności, środków czystości, itp.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).