Partnerzy serwisu:
Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych - stanowi artykuł 21 ust.4 ustawy pzp.

Zamawiający powinien pamiętać, że powołując biegłego powinien z nim podpisać umowę. W umowie powinny zostać zapisane obowiązki biegłego. Co ważne należałoby też określić kary umowne za niewykonanie zakresu prac. Biegły powinien złożyć oświadczenie o istnieniu bądź nie istnieniu okoliczności będących podstawą wyłączenia, a w sytuacjach określonych w ustawie będzie podlegał wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 17. Tak, więc biegły powinien wypełnić druk ZP 11, tak jak każdy członek komisji. Jest to warunek niezbędny do tego by mógł on wypełniać swoją funkcję. Nie może, bowiem dojść do sytuacji, w której oferty oceniałby biegły związany np. stosunkiem pracy z wykonawcą, który złożył ofertę. To naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji. Z praktycznego punktu widzenia warto, aby zamawiający w umowie z biegłym określił odrębną kwotę za prace wykonane na etapie przygotowania ofert i odrębną za ich badanie. W jakim celu? Otóż po to żeby w sytuacji, kiedy biegły w myśl art.17 podlegałby wyłączeniu z pracy w komisji mógł otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę. Pojawia się pytanie, kim może być biegły i po co go powoływać? Biegłym może być pracownik zamawiającego, choć zwykle jest to osoba, która posiada szeroką wiedze z określonej dziedziny i jest spoza instytucji zamawiającego. Na przykład dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zamierza zakupić nagłośnienie. Sam nie posiada wiedzy technicznej, ani tez nie dysponuje pracownikiem, który by taką wiedzę posiadał. Może, więc w tej sytuacji powołać biegłego, który przygotuje mu opis przedmiotu zamówienia a następnie na etapie składania ofert zbada czy wykonawcy zaproponowali sprzęt odpowiadający temu, co zostało zapisane w SIWZ. Biegłego kierownik zamawiającego może powoływać bez żadnych ograniczeń na każdym etapie postępowania. Może także powołać kilku biegłych, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. Biegły oczywiście nie może składać oferty w postępowaniu, byłoby to niezgodne z art. 17 ustawy.