Partnerzy serwisu:
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców stanowi art. 7 ust.1 ustawy pzp. Zamawiający po otwarciu ofert nie może ich oceniać w sposób dowolny, ale tylko w taki, jaki podał w specyfikacji. Nie powinien również oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności ze swoimi intencjami - w tym przypadku bardzo blisko jest już do dowolności ocen, co narusza art. 7 ustawy (Wyrok Zespołu Arbitrów sygn. akt UZP/ZO/0-121/05).

Zamawiający narusza zasadę uczciwej konkurencji w sytuacji, kiedy opis przedmiotu zamówienia wskazujący na konkretnego producenta. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję. Czynem nieuczciwej konkurencji jest m. in. utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku przez działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy, (art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

W sytuacji, gdy z góry jest wiadomym, że wymagania postawione przez Zamawiającego może spełnić konkretny wyrób tylko jednego producenta nie można mówić o zapewnieniu konkurencji. (sygn. akt UZP/ZO/0-1127/05) Rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Jeżeli w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów oceny ofert Zamawiający używa nieprecyzyjnych sformułowań, (np. zamawiający żąda ramy specjalnej o podwyższonej elastyczności), które mogą być różnie rozumiane narusza art.7 ustawy. Podobnie rzecz się ma w sytuacji, kiedy zamawiający ustali zbyt wygórowane warunki udziału w postępowaniu, które spełniają tylko nieliczni lub jeden wykonawca. (sygn. UZP/ZO/0-1688/05) Naruszeniem art. 7 będzie także zmiana warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów oceny ofert w trakcie trwania postępowania. (sygn. UZP/Z0/0-662/07). Brak określenia w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu i zapis stanowiący, że szczegółowe warunki określa SIWZ także jest czynem nieuczciwej konkurencji ze strony zamawiającego (sygn. UZP/ZO/0-3520/05).