Partnerzy serwisu:
Przyjęty w dniu 1 kwietnia 2008 roku przez Radę Ministrów projekt nowelizacji Ustawy prawo zamówień publicznych znosi obowiązek podpisywania podpisem elektronicznym ofert złożonych w trakcie licytacji elektronicznej, a co za tym idzie obowiązek posiadania przez wykonawców certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Ustawodawca zakłada, iż znowelizowane zapisy dotyczące zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej spowodują znaczący wzrost zainteresowania Zamawiających tym trybem udzielania zamówienia publicznego.

Wraz z wzrostem świadomości Zamawiających dotyczących korzyści, jakie niesie za sobą przeprowadzenie postępowania w trybie licytacji elektronicznej, wzrośnie zainteresowanie usługami świadczonymi przez operatorów platform aukcyjnych.

Jakie są stosowane modele świadczenia usługi?

Model usługi związanej z przeprowadzeniem licytacji elektronicznej, świadczony przez operatorów platform aukcyjnych, powinien być adekwatny do potrzeb i potencjału Zamawiającego. Operatorzy platform aukcyjnych oferują najczęściej trzy modele świadczenia usługi:

model polegający na całkowitym zleceniu usługi, w którym postępowanie prowadzone jest przez operatora platformy aukcyjnej, a Zamawiający definiuje jedynie warunki udziału w postępowaniu, dookreśla zasady prowadzenia postępowania (te, które nie są objęte w Ustawie jak, np. wysokość i termin wnoszenia wadium) oraz zawiera umowę z wykonawcą, który wygrał licytację,

model polegający na częściowym zleceniu usługi, w którym przeprowadzenie postępowania leży po stronie Zamawiającego, a licytacja jest administrowana przez pracownika operatora. Po stronie operatora leży przeszkolenie wykonawców zaproszonych do licytacji, udostępnienie im kodów dostępu do platformy oraz nadzór nad przebiegiem licytacji,

model polegający na samodzielnym przeprowadzeniu postępowania, w którym po stronie zamawiającego, oprócz przeprowadzenia postępowania, leży zdefiniowanie na platformie aukcyjnej wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji, przeszkolenie ich oraz nadzorowanie przebiegu licytacji. Do zadań operatora platformy należy przekazanie Zamawiającemu uprawnień administracyjnych umożliwiających przeprowadzenie powyższych czynności.

Zasada:

Im większe zaangażowanie operatora platformy aukcyjnej, tym większa opłata za przeprowadzenie licytacji elektronicznej. Model zakładający całkowite zlecenie usługi adresowany jest do tych Zamawiających, którzy nie dysponują ani osobami będącymi w stanie przeprowadzić postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, ani właściwym potencjałem technicznym (np. nie posiadają własnej strony internetowej). Pozostałe dwa modele adresowane są do zamawiających dysponujących potencjałem, pozwalającym na przeprowadzenie postępowania w trybie licytacji elektronicznej.

Niezależnie od modelu świadczenia usługi wartość umowy z operatorem platformy aukcyjnej o przeprowadzenie licytacji elektronicznej, przy zakładanej ilości kilkunastu licytacji w ciągu roku, będzie znacznie niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 PZP tj., 14000 .

Zatem nie ma konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do wyboru wykonawcy świadczącego takie usługi.

Zakres obowiązków operatora platformy?

Zakres obowiązków, do których zrealizowania powinien być zobligowany operator platformy powinien zostać określony w wyniku negocjacji z Zamawiającym. Poniżej został opisany katalog obowiązków operatora platformy aukcyjnej, w przypadku gdy Zamawiający decyduje się na częściowe zlecenie usługi (model opisany powyżej). W ramach umowy operator powinien zostać zobowiązany do:

bezpłatnego przekazania wykonawcom zaproszonym do licytacji elektronicznej kodów dostępu do platformy umożliwiających wzięcie udziału w licytacji,

przekazania Zamawiającemu kodów dostępu w celu umożliwienia nadzorowania przebiegu licytacji,

przeprowadzenia licytacji elektronicznej w terminie i na zasadach wynikających z dyspozycji Zamawiającego

zamieszczenia na stronie internetowej, na której prowadzona była licytacja, ogłoszenia o wyniku licytacji.

Niezależnie od wynegocjowanego z operatorem platformy zakresu obowiązków oraz przyjętego modelu realizacji usługi, w umowie o udostępnienie platformy aukcyjnej powinny zostać określone:

zasady postępowania w przypadku konieczności powtórzenia licytacji (w przypadku, gdy licytacja musi zostać powtórzona z przyczyn leżących po stronie operatora platformy, powinna zostać przeprowadzona na koszt operatora)

termin realizacji zamówienia,

zasady płatności

kary umowne, etc.