Partnerzy serwisu:
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert zobowiązany jest podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podawana kwota powinna być wyrażona, co najmniej w wartości brutto.

Wskazany powyżej obowiązek wynika z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655). Realizacja wskazanej normy, która wydaje się jednoznaczna, w praktyce udzielania zamówień jest jednak różnie stosowana przez zamawiających w sytuacji gdy w danym przetargu dopuszczono składanie ofert częściowych.

Zdarzają się przetargi w których zamawiający dopuszczając możliwość składania ofert częściowych realizują dyspozycję wynikającą z art. 86 ust. 3 PZP ale podają podczas otwarcia ofert jedynie łączną kwotę jaką zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia bez określania wartości środków finansowych przewidzianych na poszczególne części udzielanego zamówienia.

Tymczasem tego rodzaju działanie uznać należy za niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych. Należy bowiem zauważyć, że dopuszczając możliwość składania ofert częściowych zamawiający de facto w ramach jednej procedury udziela kilku odrębnych zamówień.

Powyższe potwierdza choćby fakt, iż ocena złożonych ofert dla każdej z części odbywa się odrębnie - w skrajnym przypadku może być wręcz prowadzona na podstawie różnych kryteriów - a zamawiający dla każdej z części udzielanego zamówienia zawiera odrębne umowy z wykonawcami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.

Zapamiętaj !

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dopuszczono możliwość składania ofert częściowych zamawiający powinien bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert podać kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia oraz łączną kwotę będącą sumą kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych części udzielanego zamówienia.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),