Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zabrania aby zamawiający żądał od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego załączenia do składanych ofert próbek asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot udzielanego zamówienia publicznego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Prawo do żądania przedstawienia próbek oferowanych towarów nie może jednak prowadzić do ograniczenia konkurencji lub naruszenia zasady równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 PZP). Zamawiający określając wymóg załączenia do oferty próbek powinni dokładnie określić zasady ich dołączania oraz zasady zwrotu po zakończeniu przetargu.

Żądanie dołączenia próbek nie może być warunkiem udziału w przetargu.

Wymóg przedstawienia próbek oferowanych towarów nie może stanowić warunku udziału w postępowaniu. Możliwe jest jedynie żądanie próbek jako elementu oferty, który potwierdza zgodność oferowanego asortymentu z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zatem brak próbek może prowadzić do odrzucenia oferty - nie może natomiast stanowić podstawy do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W praktyce najczęściej zamawiający wymagają aby wykonawcy załączali próbki oferowanego towaru w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- materiałów opatrunkowych,

- materiałów biurowych,

- papieru biurowego,

- środków czystości,

- wykładzin, materiałów tapicerskich.

Obowiązek określenia sposobu oceny próbek.

W orzeczeniu UZP/ZO/0-226/07 Zespół Arbitrów rozpatrywał odwołanie wykonawcy, który został odrzucony ponieważ w ocenie zamawiającego załączył próbki nie spełniające wymogów. Przedstawione próbki były bowiem oznaczone etykietą, która wskazywała, że można je wykorzystywać jedynie w celu prezentacji. Zamawiający uznał na tej podstawie, że nie może sprawdzić ich w stosownej terapii i odrzucił ofertę. Zespół Arbitrów po rozpoznaniu sprawy uznał, że nie było podstaw do odrzucenia oferty. W wydanym wyroku Zespół Arbitrów podkreślił, że zamawiający, mając zamiar dokonania testów przydatności oferowanego towaru na podstawie przedstawionych w ofertach próbek, powinien w sposób precyzyjny wskazać zamiar przeprowadzenia testów poprzez zamieszczenie stosownej informacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapamiętaj.

Zamawiający musi precyzyjnie określić, w jaki sposób, jaką metodą będzie weryfikował próbki oferowanych produktów w odniesieniu do poszczególnych cech produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Sam fakt żądania próbek nie wskazuje wprost na zakres i sposób ich badania w toku oceny ofert.

W wyroku UZP/ZO/0-2438/06 Zespół Arbitrów nie uwzględnił argumentów odwołującego, który podnosił, iż załączone próbki do oferty uznanej za najkorzystniejszą są niezgodne z treścią SIWZ, ponieważ dany asortyment nie jest opisany w katalogach producenta próbki.

W ocenie składu orzekającego w żadnym wypadku dowodem na niezgodność dostarczonych próbek z treści SIWZ nie mogą być internetowe katalogi producenta. Okoliczność, że w takim katalogu nie występuje produkt o określonych parametrach nie oznacza, że taki produkt nie jest lub nie będzie produkowany dla potrzeb realizacji danego zamówienia. Zatem jeżeli próbki potwierdzają spełnianie parametrów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma powodów do odrzucenia oferty.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655),