Partnerzy serwisu:
Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie mienia należy rozważyć zaangażowanie brokera ubezpieczeniowego do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej.

W celu kompletnego i prawidłowego sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie ubezpieczenia mienia należy w szczególności określić:

- sumy ubezpieczenia,

- wysokość franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej,

- ryzyka objęte zakresem ubezpieczenia,

- zakres zawieranej polisy ubezpieczeniowej,

- zasady likwidacji ewentualnej szkody.

Angażując brokera ubezpieczeniowego zamawiający może zlecić opracowanie pełnego opisu przedmiotu zamówienia dostosowanego do swoich indywidualnych potrzeb oraz wzoru umowy ubezpieczeniowej uwzględniającej ryzyka ubezpieczeniowe, które mogą realnie wystąpić.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1154 z późn. zm.) broker ubezpieczeniowy zobowiązany jest udzielać porad opartych na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczeniowych oraz opracować rekomendację najwłaściwszej dla zamawiającego umowy ubezpieczeniowej.

Uwzględniając wymogi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, broker ubezpieczeniowy powinien zostać zobowiązany przez zamawiającego do opracowania warunków ubezpieczenia tak aby nie ograniczały konkurencji i mogły zostać spełnione co najmniej przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych. Zapewniając konkurencję wśród towarzystw ubezpieczeniowych ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego zamawiający może liczyć na zaproponowanie korzystnych stawek ubezpieczeniowych.

Zakres obowiązków brokera ubezpieczeniowego.

Zaangażowany przez zamawiającego broker ubezpieczeniowy może świadczyć między innymi usługi związane z:

- analizą ryzyka ubezpieczeniowego,

- wskazaniem katalogu ryzyk, które należy ubezpieczyć obligatoryjnie a które fakultatywnie,

- zebraniem i analizą ofert towarzystw ubezpieczeniowych oferujących wymagane ubezpieczenia,

- analizą ogólnych warunków ubezpieczeń towarzystw biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprawdzeniem poprawności wystawionych przez towarzystwo ubezpieczeniowe polis,

- administrowaniem w imieniu ubezpieczonego zawartymi uprzednio polisami poprzez np. konieczne do ubezpieczenia, aneksy, uaktualnienia ryzyk i sum ubezpieczenia),

- zgłaszaniem szkód i udział przy oględzinach przez likwidatora ze strony ubezpieczyciela,

- monitoringiem terminowości wypłat odszkodowań.

Wynagrodzenie brokera ubezpieczeniowego.

Generalną zasadą jest, iż w większości realizowanych spraw brokerzy utrzymują się z prowizji płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zatem zamawiający zobowiązani do udzielania zamówień publicznych w oparciu o procedury określone w ustawie Prawo zamówień publicznych nie muszą dokonywać wyboru brokera wg procedury przewidzianej w tej ustawie. Wyjątkiem od wskazanej zasady może być przykładowo sytuacja w której broker zostanie zobowiązany przez zamawiającego do świadczenia szerszego niż wskazany powyżej zakresu usług np. poprzez przygotowywania pozwów w sprawach ubezpieczeniowych lub uczestnictwo w takich sprawach przed sądem w imieniu zamawiającego. W tego rodzaju sytuacjach, jeżeli należne wynagrodzenie przekroczy kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wybór brokera musi zostać poprzedzony procedurą udzielenia zamówienia publicznego.

Decydując się na zawarcie umowy z brokerem ubezpieczeniowym zamawiający może zdecydować się na wieloletnią współpracę. Zasadnym jest zawieranie umowy dłuższej niż jednoroczna, ponieważ znając specyfikę klienta broker zawsze może doradzić pełniejszy program ubezpieczenia szybciej reagując na aktualne potrzeby.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1154 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).