Partnerzy serwisu:
Ogłoszenie to podstawowy dokument, z którego wykonawcy zdobywają wiedzę na temat określonego postępowania.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Praktyka pokazuje jednak, że popełniają błędy, które niejednokrotnie mogą prowadzić do unieważnienia postępowania. Pierwsza nieprawidłowość to niewłaściwa treść ogłoszenia. Zamawiający zapominają, że w treści ogłoszenia powinny się znaleźć wszystkie informacje określone w art.41. Ogłoszenie w przetargu ograniczonym powinno stanowić dla wykonawców jedyne źródło wiedzy o prowadzonym postępowaniu. Odesłanie do instrukcji, w której znalazłyby się informacje pominięte w ogłoszeniu jest niezgodne z prawem. Ogłoszenie musi zawierać wszystkie informacje, mające znaczenie dla startujących w przetargu. Muszą oni mieć możliwość powzięcia z jego treści informacji o wszystkich elementach dotyczących zamówienia, warunków udziału oraz sposobu oceny tych warunków. (zob. sygn. UZP/ZO/0-1800/06) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamawiający zamieszcza na stronach portalu internetowego UZP oraz na własnej stronie internetowej, a jeżeli takiej nie posiada, umieszcza w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. Błąd, jaki skutkuje nieważnością procedury to publikacja ogłoszenia na stronie internetowej zanim pojawi się ono w portalu UZP. Jeżeli zamawiający inaczej sformułuje warunki udziału w przetargu w ogłoszeniu a inaczej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia to zdaniem KIO oznacza to konieczność unieważnienia całego przetargu (sygn. KIO/UZP 49/08). Częsty błąd dotyczy opisu warunków udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania. Wszystkie warunki muszą być wskazane już w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli organizator przetargu nie wskazał w ogłoszeniu warunków udziału w tym postępowaniu ani tego, jakie dokumenty mają potwierdzać ich spełnianie przetarg należy unieważnić (sygn. UZP/ZO/0-184/07). W trakcie prowadzenia procedury zamawiający dopuszczają się czasem czynu niezgodnego z prawem- zmieniają warunki udziału w postępowaniu. Tymczasem zamawiającemu nie wolno zmieniać warunków udziału w przetargu ustalonych w ogłoszeniu, co potwierdza ustawa i liczne wyroki Zespołu Arbitrów. (por. sygn. UZP/ZO/0-2440/05). W ogłoszeniu nie może zabraknąć kryteriów oceny ofert wraz z podaniem ich wagi. Należy pamiętać, że kryteria mają charakter podmiotowy a ich rodzaje określa art.91 ust.2. W ogłoszeniu nie podaje się wzoru oceny ofert a jedynie jego wagę.