Partnerzy serwisu:
Funkcja wadium w procedurach przetargowych polega na zabezpieczeniu organizatora przetargu poprzez możliwość zatrzymania wadium na wypadek nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Może ono zostać złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (w kasie) lub zostać załączone do oferty. Potwierdza to min. Zespół Arbitrów UZP/ZO/0-481/05.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie wcześniejszym, niż termin składania ofert? Taki warunek został skrytykowany w piśmiennictwie. Jeżeli jednak znalazł się w SIWZ i nie został oprotestowany przez wykonawców to należy go uznać za obowiązujący syg. UZP/ZO/0-530/05. Zamawiający musi pamiętać, że nie wolno wykonawcom narzucać formy wadium, ani też ograniczać wyboru formy wadium. Takie działanie byłoby czynem nieuczciwej konkurencji i postępowanie byłoby obarczone wadą i należałoby je unieważnić.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W pewnym postępowaniu wykonawca wpłacił wadium na rachunek bankowy zamawiającego na poczcie. Czy postąpił zgodnie z prawem? Wpłata gotówki na rachunek wierzyciela jest jedną z form bankowego rozliczenia gotówkowego (art. 63 ust.2 ustawy Prawo bankowe). Przelew w rozumieniu prawa bankowego jest rozliczeniem bezgotówkowym polegającym na obciążeniu rachunku dłużnika określoną kwotą i uznaniu tą kwotą rachunku wierzyciela (art. 63 ust.3 pkt.1 art. 63 c.) W związku z powyższym wadium zostało niewłaściwie wniesione i wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.10.

Inny problem to moment, w którym wadium jest do dyspozycji zamawiającego. Wadium powinno znaleźć się na rachunku zamawiającego najpóźniej do godziny wyznaczonej jako termin składania ofert. Sama dyspozycja przelewu dokonana przez wykonawcę nie jest wystarczająca. Zamawiający musi pamiętać, że wadium złożone w formie gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej musi być ważne przez cały czas związania ofertą. W pewnym, postępowaniu jeden z wykonawców złożył wymagane wadium w formie gwarancji bankowej. Jednak okazało się, że jest ono ważne przez 27 dni od złożenia ofert. Następnego dnia po otwarciu ofert wykonawca dostarczył zamawiającemu aneks do przedłożonego wadium. W takiej sytuacji zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę na podstawie art. 24 ust.1 pkt.10, ponieważ wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Tezę tą potwierdza także Zespół Arbitrów "wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą." (UZP/ZO/0-588/05)