Partnerzy serwisu:
Przyjęta przez rząd i skierowana przez Premiera do Marszałka Sejmu nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu przede wszystkim usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych oraz usunięcie zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję Europejską do niektórych obecnie obowiązujących przepisów ustawy.

Projekt nowelizacji zawiera zmiany istotne zarówno dla wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego jak i dla zamawiających. Do najistotniejszych z proponowanych zmian, których wprowadzenie wydaje się przesądzone można zaliczyć:

1) Wyłączenie obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień podmiotowi wewnętrznemu (projektowana zmiana dotyczy jednostek samorządu terytorialnego).

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest jednoznacznie przesądzone czy gminy mogą zlecać wykonywanie zadań spółkom gminnym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych utrwalała pogląd, iż gminy mogły zlecać wykonywanie zamówień własnym spółkom jeżeli te złożyły najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowelizacja zakłada wyłączenie spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówień udzielanych przez jedną lub więcej jednostek samorządu terytorialnego spółce kapitałowej, o której mowa w przepisach o gospodarce komunalnej jeżeli działalność spółki dotyczy wykonywania na rzecz tej jednostki lub tych jednostek samorządu terytorialnego zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz spółka podlega kontroli tej jednostki lub tych jednostek samorządu terytorialnego odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego posiada 100 % udziałów lub akcji spółki.

W ocenie wnioskodawców postulowana zmiana jest zgodna z prawodawstwem wspólnoty europejskiej, które dopuszcza możliwość zlecania zadań przez samorządy terytorialne własnym spółkom komunalnym z pominięciem procedur udzielania zamówień publicznych.

2) Powstanie centralnego rejestru nierzetelnych wykonawców .

Projekt nowelizacji zakłada nałożenie na zamawiających obowiązku przekazywania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyroku sądu, w którym Sąd stwierdził, że wykonawca wyrządził zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nie należycie. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na podstawie nowych przepisów zostanie zobowiązany do prowadzenia centralnej listy wykonawców nierzetelnie realizujących zamówienia publiczne. Lista nierzetelnych wykonawców będzie publikowana na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych, a wykonawcy umieszczeni na liście przez okres 3 lat od wydania orzeczenia sądowego będą wykluczeni z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Utrata wadium za celowe nie uzupełnienie brakujących dokumentów.

Obecnie, stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zobowiązany jest do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do ich uzupełnienia. Jak wykazała kilku letnia praktyka stosowania wskazanego przepisu, zdarzały się patologiczne sytuacje w których wykonawcy celowo nie uzupełniali braków w złożonych dokumentach, co w konsekwencji prowadziło do wyboru droższej oferty lub unieważnienia przetargu.

Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo otrzymanego wezwania nie złoży brakujących dokumentów, chyba że udowodni, iż brak możliwości ich złożenia wynika z przyczyn nie leżących po jego stronie np. instytucja wydająca dokument objęty wezwaniem nie zdążyła go wydać w wyznaczonym terminie.

4) Wykonawca uzyska prawo do samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą .

Jedną ze zmian mających odformalizować procedurę udzielania zamówień publicznych stanowi modyfikacja zasad przedłużania terminu związania ofertą. Dotychczas aby przedłużenie terminu związania ofertą stało się skuteczne wykonawca musiał otrzymać wezwanie, skierowane przez zamawiającego, w odpowiedzi na które mógł wyrazić zgodę na wydłużenie okresu związania ofertą. Założenia nowelizacji przewidują, iż wykonawca samodzielnie, nie czekając na wezwanie zamawiającego, będzie mógł przedłużyć termin związania złożoną ofertą, o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni.

5) Zmiany w procedurze zamówień elektronicznych.

Nowelizacja wprowadza możliwość udzielania zamówień w trybie licytacji elektronicznej nie tylko dla dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych (jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym) ale również dla zamówień, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Mając na celu usprawnienie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej nowelizacja zakłada możliwość złożenia oferty elektronicznej bez potrzeby opatrywania jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6) Nowe zasady kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP .

Zmianą systemową związaną z udzielaniem zamówień publicznych bezwątpienia jest zmiana zasad kontroli prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie obowiązujące kontrole - uprzednia (mająca charakter obligatoryjny w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza równowartość 10 mln w przypadku dostaw i usług oraz 20 mln w przypadku robót budowlanych) oraz następcza - zostaną zastąpione kontrolą doraźną oraz kontrolą uprzednią zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Kontrole doraźne będą wszczynane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z urzędu lub na wniosek, np. przesłany przez wykonawcę, który uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i stwierdził istotne naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych, którego dopuścił się zamawiający a które mogło mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszczęcie kontroli doraźnej będzie mogło nastąpić nie później niż w terminie 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrola uprzednia, po wejściu w życie nowelizacji, będzie dotyczyła wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków UE, których wartość przekroczy równowartość 10 mln dla dostaw i usług oraz równowartość 20 mln dla robót budowlanych.

7) Zmiana zasad wnoszenia protestów i odwołań .

Jedną z najistotniejszych, szczególnie dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, zmian jakie przewiduje nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych jest propozycja przywrócenia możliwości wnoszenia odwołań od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu wniesionego w postępowaniu na usługi lub dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych tj. w zależności od rodzaju zamawiającego 133.000 lub 206.000 .

Odwołanie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą dla wskazanych zamówień będzie można wnieść jednak tylko w zakresie rozstrzygnięcia uprzednio skierowanego do zamawiającego protestu na czynność:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty wnoszącego protest.

Proponowane rozwiązanie ma ograniczyć ewentualne patologie występujące przy rozpatrywaniu wniesionych protestów i umożliwić zwłaszcza firmom z sektora małej i średniej przedsiębiorczości skuteczniejsze ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto w obszarze protestów i odwołań projekt nowelizacji przewiduje, uwzględniając zalecenia Komisji Europejskiej, wydłużenie terminu w którym wykonawcy mogą wnosić wskazane środki ochrony prawnej. W odniesieniu do zamówień których wartość przekracza progi określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych termin na wniesienie protestu do zamawiającego wyniesie 10 dni zaś termin na wnoszenie odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dotychczas obowiązujących 5 dni kalendarzowych zostanie wydłużony do dni 10.

Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie procesu legislacyjnego oraz założone vacatio legis wydaje się, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać tuż po wakacjach czyli na początku września 2008r. Autor: