Partnerzy serwisu:
Zlecenia na roboty dodatkowe, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zamawiający zleca w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt.5. Warunkiem zlecenia tych robót jest także ich wartość nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

Co ważne, wykonanie tych robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi udowodnić niemożność przewidzenia tych prac i ich konieczność wykonania w kontekście zamówienia podstawowego. Co ważne, zamówień tych można udzielić tylko w sytuacji kiedy formą wynagrodzenia jest forma kosztorysowa, przy ryczałcie nie ma robót dodatkowych o czym niektórzy zapominają. Wynagrodzenie kosztorysowe wynagrodzenie kosztorysowe ustala się na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów. Wskazane w nim rodzaje i ilości planowanych nakładów wynikają z tzw. przedmiaru nakładów ustalonego odrębnie dla każdego ich rodzaju. Jest to forma wynagrodzenia, która powala zwiększyć kwotę świadczenia określoną w umowie dopuszcza tzw. roboty dodatkowe.

Odrębny problem to kwestia dokumentu, jaki ma łączyć obie strony. W tej materii często dochodzi do błędów. Otóż bez względu na wartość robót dodatkowych zamawiający zawsze powinien sporządzać odrębną umową nigdy zaś aneks do umowy. Aneks byłby złamaniem przepisów art. 140 ust.1 i 3 gdzie zapisano, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zaś umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nasuwa się także pytanie, co w sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych nie przekracza 14 000 euro. Otóż wówczas zamawiający udziela takie zamówienia poza ustawą, co jednak nie zmienia faktu, że należy sporządzić odrębną umowę. W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje zażądać przynajmniej oświadczenia z art.22 i sporządzić na tę okoliczność umowę. Zamawiający nie powinien zapominać, że każdorazowo bez względu na wartość robót dodatkowych powinien on sporządzić protokół konieczności oraz kosztorys.