Partnerzy serwisu:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wydało taryfikator korekt finansowych z tytułu naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych przy przetargach związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Taryfikator dotyczy naruszeń związanych z udzielaniem zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE w latach 2000 - 2006 oraz 2007 - 2013.

Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego taryfikator korekt finansowych będzie miał zastosowanie w odniesieniu do tych przypadków w których naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych uniemożliwia ustalenie wysokości nieprawidłowo wydatkowanej kwoty pochodzącej ze środków UE. Wówczas na podstawie wprowadzonego taryfikatora zostanie ustalona wysokość dotacji ze środków UE, która może zostać odebrana beneficjentowi w związku z popełnieniem konkretnych błędów (naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych) przy udzielaniu zamówień publicznych.

Wysokość korekt finansowych za naruszenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zależy od rodzaju lub stopnia popełnionego przez zamawiającego naruszenia ale uwzględnia również skutki finansowe naruszenia dla wydatków opłacanych ze środków UE. Zatem co do zasady wysokość korekt finansowych powinna odpowiadać wysokości szkody.

Uwaga!

W zależności od rodzaju popełnianego błędu beneficjent może utracić nawet całą otrzymaną dotację.

Jednak tak drastyczna kara może być nałożona jedynie w przypadku szczególnie istotnego naruszenia polegającego np. na:

- niedopełnieniu obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,

- udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów,

- bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku dostaw),

- zmiana zawartej umowy z naruszeniem przepisów określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna lista wysokości korekt finansowych jest dostępna w Internecie pod adresem: www.zporr.gov.pl