Partnerzy serwisu:
Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zdecydowanie obniża dotychczas obowiązującą wysokość wpisu od wnoszonych odwołań. Projektowana zmiana ma istotne znaczenie zwłaszcza dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Aktualnie obowiązująca wysokość wpisu od wnoszonych odwołań wynosi 20 tys zł., a w przypadku odwołań dotyczących postępowań na roboty budowlane o wartości przekraczającej równowartość 5.150 tys. odwołujący musi wpłacić wpis w wysokości 40.000,00 zł.

Wskazane kwoty znacznie przekraczają koszty jakie ponosi Urząd Zamówień Publicznych w związku z rozpatrywaniem odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą. Średnio koszty rozpatrzenia odwołania wynoszą 4.000,00 zł. Różnica pomiędzy wysokością wniesionego wpisu a rzeczywistym kosztem postępowania odwoławczego jest zwracana wykonawcy po rozpatrzeniu sprawy. Jednak na co najmniej kilkanaście dni wnoszący odwołanie musi "zamrozić" znaczną kwotę pieniędzy. Ze względu na swoją wysokość obecnie obowiązującą kwota wpisu nierzadko utrudnia lub wręcz uniemożliwia wniesienie odwołania zwłaszcza firmom z sektora małej i średniej przedsiębiorczości.

Dlatego też zaproponowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych obniżenie kwoty wpisu od wnoszonego odwołania jest decyzją mającą pozytywny wpływ na system zamówień publicznych.

Nowa wysokość wpisu.

Projekt rozporządzenia opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych zakłada, że nowe kwoty wpisu będą wynosić odpowiednio:

- 7.500,00 zł. w przypadku odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość nie przekracza (w zależności od rodzaju zamawiającego) równowartości 133/206 tys. ,

- 15.000,00 zł. w przypadku odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, których wartość przekracza (w zależności od rodzaju zamawiającego) równowartości 133/206 tys. ,

- 10.000,00 zł. w przypadku odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, których wartość (w zależności od rodzaju zamawiającego) jest wyższa niż 133/206 tys. ale nie przekracza równowartości 5.150 tys. ,

- 20.000,00 zł. w przypadku odwołań dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, których wartość przekracza równowartości 5.150 tys. .

Przygotowane rozporządzenie wprowadzające w/w kwoty wpisu ma wejść w życie w terminie zbieżnym z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która jest planowana na wrzesień br.