Partnerzy serwisu:
Moment ten nie został wprost wskazany w ustawie Pzp, jednak, rzeczywiście - co do zasady -oświadczenie o bezstronności (na druku zp-11) podpisuje się w pierwszym momencie w jakim dana osoba zapoznaje się z pełną listą wykonawców biorących udział w danym postępowaniu, przy czym będzie on zależał od trybu w jakim prowadzone jest to postępowanie.

Powszechnie praktykuje się (i w większości przypadków jest to wystarczające) składanie zp-11 w następujących momentach:- przetarg nieograniczony - otwarcie ofert - przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna - otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, zapytanie o cenę - wyznaczenie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu lub też na późniejszym etapie - jeżeli dana osoba bierze udział w postępowaniu dopiero od tego etapu.

W postępowaniach prowadzonych w trybach wszczynanych poprzez publiczne ogłoszenie, może zachodzić konieczność dokonania czynności mających istotny wpływ na wynik postępowania jeszcze przed otwarciem ofert/wniosków (np. rozstrzyganie protestu, odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, itp.), a znani są już przynajmniej niektórzy potencjalni Wykonawcy. W takiej sytuacji, aby uniknąć w późniejszym terminie konieczności unieważniania, a następnie powtarzania czynności, w wykonywaniu której brała osoba podlegająca wyłączeniu, warto wziąć oświadczenia od osób uczestniczących w wykonywaniu danej czynności w stosunku do Wykonawców znanych na chwilę bieżącą w postępowaniu. Oczywiście, oświadczenie takie trzeba będzie złożyć ponownie, gdy znani już będą wszyscy wykonawcy, tj. wg ogólnej zasady (j.w.).